Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


Повик за контакт семинар во Малага, Шпанија

Theme/Тема: Equity and Inclusion in School Education (Еднаквост и инклузија во Училишно образование)

Целта на тренингот:

Контакт семинарот е наменет за професионалци во полето на образование (едукатори, наставници, директори, училишни советници и итн.) и претставници на институциите кои се наменети за образование. Ги покануваме учесниците кои се заинтересирани за дизајнирање и имплементирање на методологии за промовирање на инклузивно образование или работа со еднаквост и инклузија кои се справуваат со било која причина која што е опишана во Еразмус+ Програмскиот Водич 2016.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Ерфурт, Германија

Theme/Тема: Contact seminar (TCA) School development in view of inclusion (ТАС Контакт Семинар - Училишен развој во контекст на инклузијата)

Целта на тренингот:

Промовирање на предлози за Проекти за мобилност (КА1) или стратешки партнерства (КА2) кои се поврзани со признавање и валидација на вештини во училишно образование.

Контакт семинарот ќе се реализира во Ерфурт, Германија од 27 до 30 октомври 2016.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Препорачано време на настава во задолжителното образование во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/197_EN_TT_2016_Vignette.jpg

Овој извештај го анализира минималното препорачано време на настава по образовни нивоа и преку четирите клучн предмети (писменост, математика, природни науки и странски јазици) во редовното задолжително образование во 37 европски земји. Податоците се однесуваат на минималните побарувања за задолжителниот наставен план усвоен од надлежните власти на 42 образовни системи во учебната 2015/2016 година.

Извештајов дава компаративен преглед на разликите во времето на настава помеѓу основното и средното образование и ги посочува главните разлики што се случиле од 2010/2011 па до сега. Исто така ги вклучува и националните дијаграми и мапи кои ги прикажуваат податоците на минималното време за настава според земја и предмет. Анализите покажуваат дека годишното време на настава тежнее кон зголемување со промената на обравното ниво, а разликите помеѓу земјите стануваат помалку значајни.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Препорачано време на настава во задолжителното образование во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/197_EN_TT_2016_Vignette.jpg

Овој извештај го анализира минималното препорачано време на настава по образовни нивоа и преку четирите клучн предмети (писменост, математика, природни науки и странски јазици) во редовното задолжително образование во 37 европски земји. Податоците се однесуваат на минималните побарувања за задолжителниот наставен план усвоен од надлежните власти на 42 образовни системи во учебната 2015/2016 година.

Извештајов дава компаративен преглед на разликите во времето на настава помеѓу основното и средното образование и ги посочува главните разлики што се случиле од 2010/2011 па до сега. Исто така ги вклучува и националните дијаграми и мапи кои ги прикажуваат податоците на минималното време за настава според земја и предмет. Анализите покажуваат дека годишното време на настава тежнее кон зголемување со промената на обравното ниво, а разликите помеѓу земјите стануваат помалку значајни.

Повеќе...

ЕУ Агенда за Вештини

tl_files/docs/eplus/images/2016/fb_top_banner_skills_851x314_-_copy_1.jpgНа 10-ти јуни 2016 г. Европската Комисија  ја усвои новата и детална агенда за вештини за Европа. Целта е да се осигура дека луѓето ќе развиваат широк спектар на вештини од најрана возраст и дека со тоа ќе се креира најголемиот дел од човечкиот капитал на Европа, што последователно ќе треба да ја подобри работоспособноста, конкурентноста и растот во Европа.

Новата агенда за вештини во Европа ги повикува Земјите членки и сите чинители да го подобрат квалитетот на вештините и нивната важност за пазарот на трудот.

Повеќе...

Работилница за Еразмус+Повелбата за мобилност за стручно образование и обука, Повик 2016 година

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека на 19.04. 2016 година ќе се одржи информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука.

Работилницата  ќе стави акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Право на учество имаат сите институции (јавни и приватни) кои имаат одобрено и завршено најмалку 3 проекти за мобилност во областа на стручното образование и обука од Еразмус+ програмата или од Програмата за Доживотно учење.

Повеќе...

Обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС (On-arrival & Mid term )

tl_files/documents/2016/youthDev.jpgСе повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк.

Повеќе...

НОВА верзија на апликациските формулари во Стратешките партнерства

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги известува заинтересираните апликанти во КА2- Стратешки партнерства дека од страна на Европската Комисија се објавени нови верзии на апликациските формулари за акцијата КА2. Истите можете да ги превземете на линковите во делот: Документи/Апликациски формулари, или на следниот линк.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование

17.03.2016

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Претприемничко образование во училиштата во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/image003.jpg

Овој извештај обезбедува преглед на мерките превземени во областа на претприемничкото образование во училиштата во Европа. Претставени се вкупно 37 образовни системи. Информацијата ги покрива 28 земји членки на ЕУ како и Македонија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Исланд, Лихтенштај, Црна Гора, Норвешка, Србија и Турција.

Развојот и поддршката на претприемничкото образование се едни од клучните политички цели во ЕУ и земјите членки во последните години. Ваквиот тренд е логична последица од зголемената свест за потенцијалот на младите луѓе и развојот на нивните комерцијални и општествени потфати со што стануваат иноватори во областите во кои живеат и работата. Претприемничкото образование е суштинско не само за да оформименталниот склоп на младите луѓе, туку и да се обезбедат вештини, знаења и ставови што се основа за развојот на претприемничката култура. Тргнувајќи од националните перцепции и дефиниции за претприемничко учење и анализата на стратешките мерките, акциски планови и буџети наменети за финансирање на механизмите за развој, извештајот исто така го испитува и интегрирањето на претприемничкото образование во националните наставни планови и програми и резултатите од учењето, како и интегрирањето во курикулумите во иницијалната обука и образование на наставниците. Во последното поглавје извештајот дава преглед на идните мерки што треба да се превземат во земјите во делот на претприемничкото образование во училиштата.

 

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.