Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2017 година

Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции 2017 година

Наведените суми се во валута Евро

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

 

Училишно образование

Високо образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Вкупно

KA1

151,064.00

1,875,939.00

854,295.00**

23,449.00

2,904,747.00

KA2

     

  

 

KA2СП - ПИ*

 427,756.00

 445,000.00

444,242.00

311,500.00

1,628,498.00

КА2СП-ПРДП*

 106,939.00

/ 

/

133,500.00

240,439.00

ТАС

     7,500.00

5,000.00

7,500.00

    5,000.00

25,000.00

Вкупно

693,259.00

2,325,939.00

1,306,037.00

473,449.00

4,798,684.00

 

*KA2СП - ПИ: КА2 Стратешки партнерства - поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства - поддршка за размена на добри практики

** КА102: 7,5% од вкупната сума прикажана за оваа акција, наменети се за мобилност на наставен кадар.

 

КА107

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

KA107

Инструмент

 

 

 PI

 5,956.00

 

DCI

 11,734.00

 

ENI

 22,138.00

 

IPA

8,406.00

 

EDF

 2,177.00

Вкупно

 

 50,411.00

 

 

МЛАДИ

KA105

KA205

KA347

Вкупно

394,987.00

124,448.00

19,479.00

538,914.00

 

 

 

КА1

Младинска размена

КА1 ЕВС

КА1 Мобилност на младински работници

KA2СП - ПИ*

KA2 СП-ПРДП*

KA3

Рок 1

52,533.00

61,825.00

20,736.00

48,891.00

 

6,817.00

Рок 2

52,533.00

61,825.00

20,736.00

 

10,866.00

6,817.00

Рок 3

45,029.00

52,994.00

17,776.00

48,891.00

 

5,845.00

обуки/тас

 

9,000.00

 

15,800.00

 

 

Вкупно

150,095.00

185,644.00

59,248.00

124,488.00

19,479.00

 

- Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

*KA2СП - ПИ: КА2 Стратешки партнерства - поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства - поддршка за размена на добри практики

 

Распределба на буџет за (3) трет рок – Еразмус Плус Млади

Еразмус Плус Млади - (3) трет рок

КА105 - Младинска размена

КА105 - ЕВС

КА105 - Мобилност на мадински работници

КА 205 – Стратешки партнерства во полето на млади (поддршка на иновации)

КА347 - Поддршка на реформата на политиките

Буџет Рок 3 (во €)

28,958.00

96,060.00

13,320.00

39,504.00

10,635.00

 

Напомена: За проекти кои вклучуваат соработка со партнерски земји во Клучна акција 1 (КА105) максималниот износ за поддршка на овој вид проекти кој ќе го додели Националната агенција за овој рок е 25,662.00€.

 

 

 

 

Изјава за приватност: Specific Privacy Statement.

 

Официјални нови апликациски формулари за Еразмус+ 2017:

Клучна акција 1 (КА1) – Мобилност за учење на индивидуи (официјални верзии објавени од ЕК заклучно со 28 ноември 2016г.)

Клучна акција 2 (КА2) – Соработка за иновација и размена на добри практики (овие апликациски не се објавени до страна на ЕК заклучно со 28 ноември 2016)

Клучна акција 3 (КА3) – Поддршка за реформи на политиките (официјална верзија објавени од ЕК заклучно со 28 ноември 2016г.)

- Аплицирањето за КА347, трет рок во 2017 година, ќе се изведува онлајн преку Веб платформа обезбедена од Европската комисија (Ве молиме задолжително прочитајте ја објавата на Националната агенција во врска со процесот за онлајн аплицирање за КА347);

- Упатство за онлајн аплицирање за КА347.

 


Доколку е потребно, партнерската организација ќе мора да потпише мандат со кој што го овластува координаторот да делува во негово име за време на имплементацијата на проектот. Образецот за доделувањето на мандатот(44 kB)со упатство за неговото користење е достапен на Веб страницата на Извршната агенција.

Дополнителна документација објавена од страна на Европската комисија (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0):

Техничко упатство nbsp] - помош за апликантите при пополнување на електронските формулари за акциите управувани од Националните агенции.

Образец на временскиот распоред на активности (63KB)  - овој образец мора да биде пополнет и приложен кон апликацискиот формулар за Стратешки Партнерства.

Упатство за експерти (710KB)  - за квалитативно оценување на апликациите за грантови за акциите управувани од Националните агенции.

Во однос на учеството на Швајцарија во програмата Erasmus+, ве упатуваме на објавата на Европската комисија - кликнете тука да ја прочитате објавата


Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција 1: Мобилност на млади и младински работници;

Образец за временски распоред на активности  што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција3: Структурен дијалог – состаноци помеѓу младите и носителите на одлуки во полето на младите.

Формат за листа на присутни за учесници наменета за корисниците на грантови како дел од реализираните активности од проектите (KA1,KA2,KA3) финансирани од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност