Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2019 година

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2019 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука

6.292.114

Млади

437.671

Транснационални активности за соработки ТАС

54.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

38.588

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

6.822.373

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.021.463

Клучна акција 1

279.624

Клучна акција 2

2.270.651

Клучна акција 2

136.515

/

/

Клучна акција 3

21.532

ТАС

30.000

ТАС

24.000

Вкупно

6.322.114

Вкупно

461.671

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно

270.181

938.909

1.209.090

 

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно

2.465.417

450.000

2.915.417

 

Стручно образование и обука - ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно

1.226.571

441.742

1.668.313

 

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно

59.294

440.000

499.294

 

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно

279.624

136.515

21.532

437.671

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Млади

Вкупно

10.000

10.000

10.000

24.000

54.000

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

IP

4.910

DCI

8.272

ENI

13.356

IPA

9.606

EDF

2.444

Вкупно

38.588

 

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

*изразен во евра

Рок: 05.02.2019

KA1

КА101 - Училишно образование

270.181

КА102 - Стручно образование и обука

1.226.571

КА103 - Високо образование

2.465.417

КА104 - Образование на возрасни

59.294

КА105 Млади - Младинска размена

68.508

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

29.360

KA2

КА205 - Млади - Стратешки партнерства - иновации

61.432

KA3

КА347 - Млади - Структурен дијалог

7.536

 

Вкупно

4.188.299

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

IP

4.910

DCI

8.272

ENI

13.356

IPA

9.606

EDF

2.444

Вкупно

38.588

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

Рок: 21.03.2019

KA2

КА201 - Училишно образование - Стратешки партнерства - иновации

469.455

КА201 - Училишно образование - Стратешки партнерства - размена на добри практики

469.454

КА202 - Стручно образование и обука - Стратешки партнерства - иновации

441.742

КА203 - Високо образование - Стратешки партнерства - иновации

450.000

КА204 - Образование на возрасни - Стратешки партнерства - иновации

352.000

КА204 - Образование на возрасни - Стратешки партнерства - размена на добри практики

88.000

 

Вкупно

2.270.651

 

Рок: 30.04.2019

КА1

КА105  - Млади  - Младинска размена

68.508

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

29.360

КА2

КА205  - Млади  - Стратешки партнерства - иновации

13.651

КА3

КА347 - Млади

7.536

 

Вкупно

119.055

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

Рок: 01.10.2019

КА1

КА105 - Млади  -Младинска размена

58.721

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

25.167

КА2

КА205  - Млади  - Стратешки партнерства - иновации

61.432

КА3

КА347 - Млади

6.460

 

Вкупно

151.780

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

 

Изјава за приватност: Specific Privacy Statement

Официјални апликациски формулари за Еразмус+ 2019:

Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк.

Акредитации (отворено аплицирање во текот на 2019 година):

· KA108 - Акредитација на конзорциуми на високообразовни институции

· KA109 - Повелба за мобилност во стручното образование и обука

·  KA110 - Акредитации на младински организации[nbsp]

Мобилности за учење на индивидуи: Мобилност на индивидуи во областа на образование, обука и млади

· KA101 - Мобилност на кадар во училишно образование (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ[i])

· KA102 - Мобилност на ученици и наставен кадар во стручно образование и обука (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA116 - Мобилност на ученици и наставен кадар во стручно образование и обука oд институции што имаат добиено Повелба за стручно образование и обука (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA103 - Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA107 - Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети помеѓу програмски и партнерски земји на програмата Еразмус+ (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA104 - Мобилност во областа на образованието на возрасни (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA105 - Мобилност на младите  (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ, 30 април 2019 година 12:00 часот ЦЕВ, 1 октомври 2019 година 12:00 часот ЦЕВ) 

Соработка за иновација и размена на добри практики: Стратешки партнерства во областа на образование, обука и млади

· KA201 - Стратешки партнерства во училишно образование (21 март 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA229 - Стратешки партнерства за размена помеѓу училишта (21 март 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

· KA202 - Стратешки партнерства во стручно образование и обука (21 март 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

·  KA203 - Стратешки партнерства во високо образование (21 март 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

·  KA204 - Стратешки партнерства во образование на возрасни (21 март 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

·  KA205 - Стратешки партнерства во областа на младите (5 февруари 2019 година 12:00 часот ЦЕВ, 30 април 2019 година 12:00 часот ЦЕВ, 1 октомври 2019 година 12:00 часот ЦЕВ) 

Поддршка за реформи на политиките: Проекти Младински дијалог

·  KA347 - Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите (5 февруари 2019 година, 12:00 часот ЦЕВ, 30 април 2019 година 12:00 часот ЦЕВ, 1 октомври 2019 година 12:00 часот ЦЕВ)

 

Прирачници и упатства:[i] ЦЕВ = Централно европско време