ЕВРОГАЈДЕНС СЕМИНАР ЗА НЕВРАБОТЕНИ МЛАДИ ЛИЦА

Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на водство и советување. Еврогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Еурогајденс центрите работат во околу 34 земји.

 • Промовирање на европска димензија и водство
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотни водство и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Еурогајденс и упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји. Во Република Македонија Национален центар за Еврогајденс е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Презентации во основни училишта во Скопје

На 27.12.2016 година беше одржана работна средба за еТвининг, Европас и Еврогајденс во Основно училиште “Григор Прличев”-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа претставници од училиштето. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање на наставниците со еТвининг, какви можности нуди за нив и како може да подготват партнерски проекти преку еТвининг платформата. На состанокот исто така им беа презентирани и мрежите Европас и Еврогајденс.

Повеќе...

ЕВРОГАЈДЕНС во Република Македонија

Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на водство и советување. Еурогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Еурогајденс центрите работат во околу 34 земји.

 • Промовирање на европска димензија и водство
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотни водство и мобилност за целите на учење

Повеќе...

Резултати од анкета на Еврогајденс центарот при Националната агенција

Еурогајденс центарот при Националната агенција во текот на јуни 2016 година спроведе анкета чија целна група беа сите чинители во областа на кариерното водство и советување во земјата. Целта беше да се испитаат потребите на различни групи чинители и дали вработените во образовниот систем се запознаени со кариерното образование на учениците.

Повеќе...

Работна средба за ЕВРОПАС и ЕВРОГАЈДЕНС

На 21.01.2016 година се одржа работна средба за Европас и Еврогајденс во ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 22-ца наставници од ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со  мрежите Европас и Еврогајденс, како и какви можности нудат, нивните елементи и новости. На оваа работна средба им беа објаснети  активностите кои ќе бидат организирани од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, ...

Повеќе...

Mрежата Euroguidance

 

Мрежата на центри за поврзување заедно со кариерните наведувачки системи во Европа Euroguidance промовира мобилност, помагајќи им на советниците за водство и поединци подобро да ги разберат можностите на располагање на европските граѓани низ цела Европа.

Прочитајте повеќе за Euroguidance (линк) http://euroguidance.eu/

 

Што е Euroguidance?

Euroguidance ја поддржува интернационализацијата на насочување и советување.

Euroguidance е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Euroguidance центрите работат во околу 34 земји. Сите Euroguidance центри споделуваат две заеднички цели:

 • за промовирање на европската димензија во водство
 • обезбедување на квалитетни информации за доживотни насоки и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Euroguidance и упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји.

 

Aктивности на Euroguidance

 

Акцентот на активности и конкретните задачи на Euroguidance центри се разликуваат во различни земји. Заеднички активности се:

 • Промовирање на европската димензија во областа на насоки
 • Euroguidance поддржува национално и меѓународно вмрежување на насоки лекари преку организирање на семинари, обуки и студиски посети на различни теми,
 • Euroguidance промовира соработка помеѓу различните чинители во водство и образование
 • Euroguidance го поддржува развојот на европската димензија во националните насоки  и системи во соработка со Европската доживотно Упатство политичка мрежа (ELGPN)
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотно насоки и мобилност за целите на учење
 • Euroguidance собира, дистрибуира и разменува информации за меѓународни можности за мобилност образование, обука и насоки системи во земјите членки на ЕУ и ЕЕА и земјите-кандидати
 • Европски иницијативи и програми од областа на образование, обука и мобилност, резултатите од проектот, иновативни методи на работа и добри практики во областа на доживотното насоки.

 

Персоналот на Euroguidance центри одговара на прашања поднесени преку PLOTEUS - Европски портал за можностите за учење.

 Euroguidance центрите се делумно финансирни од Програмата за доживотно учење на Европската комисија, а делумно од страна на националните извори на финансирање.

Историја на Euroguidance Мрежа:

Во 1992 година, Европската комисија ја презеде иницијативата за формирање на Европска мрежа на националните ресурси и информативни центри за насоки, NRCVGs', сега се нарекува Euroguidance.

Причина за ова е дека играле и се уште играат значајна улога во политиката на ЕУ за образование, обука и вработување. Обезбедувањето на доживотни насоки е признат како предуслов да се направи доживотно учење кое ќе стане реалност за европските граѓани.