Дали новата програма е само за високо образование како тековната програма Еразмус?

Не.

Програмата е отворена за широк спектар на организации во сите сектори на образованието, обуката и младите. Секоја јавна или приватна организација активно вклучена во овие области може да аплицира за финансирање преку програмата Еразмус+. На пример, училишта, институции вклучени во високото образование, институции вклучени во дошколување, институции вклучени во образование за возрасни, младински организации, добротворни организации, мали и средни претпријатија и слично, како и неформални групи на млади луѓе.

Назад