Институции во Р.М

http://www.vlada.mk - Влада на Република Македонија

http://www.sep.gov.mk - Секретаријат за европски прашања при Владата на Република Македонија