ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012 ЗА ПРОГРАМАТА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Повик за апликации
Програма Доживотно Учење 2012 

Релевантна документација

Водичи за корисници  

  1. Општи одредби преземи
  2. Подпрограми и акции преземи
  3. Описи на акции (фишеа) преземи 

Објава на повик на интернет страната на Европската Комисија
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Рокови за поднесување на апликации 

Подпрограма - акција Рок (2012 година)
КОМЕНИУС  
Обука на работно место 16 Јан; 30 Aпр; 17 Сеп
Подготвителни посети 8 недели пред одржување
ЕРАЗМУС  
Подготвителни посети 09 Мар
Мобилност на студенти (за студирање) 09 Мар
Мобилности за наставен кадар (за наставни ангажмани) 09 Мар
Организација на мобилност 09 Мар
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  
Подготвителни посети 8 недели пред одржување
Мобилност - Почетна стручна обука 03 Феб
Мобилност - Лица на пазарот на труд 03 Феб
Мобилност - Професионалци во стручно образование и обука 03 Феб
ГРУНДВИГ  
Подготвителни посети 8 недели пред одржување
Обука на работно место 16 Јан; 30 Aпр; 17 Сеп
Посети и размени 8 недели пред одржување
СТУДИСКИ ПОСЕТИ  
Студиски посети за професионалци во образованието и стручната обука 30 Мар; 12 Окт

Назад