Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

09-01-2020 13:05

Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2020 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука

6.261.284

Млади

450.327

Транснационални активности за соработки ТАС

62.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

52.935

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

6.826.546

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.014.742

Клучна акција 1

288.115

Клучна акција 2

2.246.542

Клучна акција 2

142.917

/

/

Клучна акција 3

19.295

ТАС

40.000

ТАС

22.000

Вкупно

6.301.284

Вкупно

472.327

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно

263.955

924.800

1.188.755

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно

2.469.660

440.000

2.909.660

Стручно образование и обука - ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно

1.218.692

436.742

1.655.434

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно

62.435

445.000

507.435

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно

288.115

142.917

19.295

450.327

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Стручно образование и обука

Високо образование

Образование на возрасни

Млади

Вкупно

10.000

15.000

10.000

5.000

22.000

62.000

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.084

ENI EAST

4.108

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

2.580

IPA WESTERN BALKANS

10.945

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

52.935

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

*изразен во евра

Рок: 05.02.2020

KA1

КА101 - Училишно образование

263.955

КА102 - Стручно образование и обука

1.218.692

КА103 - Високо образование

2.469.660

КА104 - Образование на возрасни

62.435

КА105 Млади - Младинска размена

70.588

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

30.252

KA2

КА205 - Млади - Стратешки партнерства - иновации

50.021

KA3

КА347 – Младински дијалог

6.753

 

Вкупно

4.172.356

Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.084

ENI EAST

4.108

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

2.580

IPA WESTERN BALKANS

10.945

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

52.935

Рок: 24.03.2020

KA2

КА201 - Училишно образование - Стратешки партнерства

462.400

КА229 - Училишно образование - Стратешки партнерства - училишно размени

462.400

КА202 - Стручно образование и обука - Стратешки партнерства - иновации

436.742

КА203 - Високо образование - Стратешки партнерства - иновации

440.000

КА204 - Образование на возрасни - Стратешки партнерства - иновации

311.500

КА204 - Образование на возрасни - Стратешки партнерства - размена на добри практики

133.500

 

Вкупно

2.246.542

Рок: 30.04.2020

КА1

КА105  - Млади  - Младинска размена

70.588

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

30.252

КА2

КА205  - Млади  - Стратешки партнерства - размена на добри практики

42.875

КА3

КА347 - Млади

5.789

 

Вкупно

149.504

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

Рок: 01.10.2020

КА1

КА105 - Млади  -Младинска размена

60.504

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

25.931

КА2

КА205  - Млади  - Стратешки партнерства - иновации

50.021

КА3

КА347 - Млади

6.753

 

Вкупно

143.209

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

 

Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк-

Erasmus+ Forms - entry page

Регистрирање на организации

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

Програмски водич

Назад