Резултати за транснационални активности за соработка во полето за училишно образование

ТАС настанот во Ерфурт, Германија од 27 до 30 октомври 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Крсте Мисирков, Скопје

Маја Виденовиќ 

СОУ Св. Кирил и Методиј, Неготино

Тони Јаневски 

ТАС настанот во Сплит, Хрватска од 9 до 11 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Климент Охридски, Битола

Андријана Мигуловска 

ОУ Лазо Ангеловски, Скопје

Милена Игнјатова 

ТАС настанот во Софија, Бугарија 24 до 27 октомври 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОЈУДГ Димче Мирчев, Велес

Сашо Новачев 

ООУ Горгија Пулевски, Скопје

Добрила И. Дукоска

ОУ Петар Поп Арсов, Скопје

Олгица Бајаџиева

ОУ Св. Климент Охридски, Скопје

Ана Покупец Апостолски

ОУ Стив Наумов, Битола

Маре Жежовска Трајковски 

ТАС настанот во Малага, Шпанија од 20 до 23 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Гоце Делчев, Неготино

Дијана Ралева 

ОУ Гоце Делчев, Кавадарци

Милка Мркева 

ТАС настанот во Ниборг, Данска од 21 до 24 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Мурат Лабуништи, с. Лабуништа, Струга

Бари Демиши 

 

Назад