ТАС Настан: МЕНТОР плус- Подобрување на менторството во ЕСК/волонтерски активности

Тренинг курс, 28 мај - 2 јуни 2018 | Mулина (Малага), Шпанија

 

Оваа обука ги поканува активните ментори кои ја чувствуваат потребата од развивање на нивните компетенции и подобрување на квалитетот на менторството. Тие ќе размислуваат за улогите, одговорностите и предизвиците на учесниците вклучени во менторството и споделување на искуства.

Ова треба да се поттикне преку:

- зголемување на знаењата за менторство, основни познавања во  волонтерски активности воопшто и за рамката Програма Еразмус +: Млади во акција

- развивање на заедничко разбирање на менторството во рамките на волонтерски активности

- одразувајќи ги улогите, одговорностите, предизвиците и потребите во врска со менторството во волонтерски активности

- споделување на најдобрите практики и алатки за поддршка на волонтерите на волонтерски активности

Во текот на курсот, учесниците и обучувачите ќе размислуваат за улогите, одговорностите, потребите и предизвиците на актерите кои се вклучени во менторството, споделуваат искуства и даваат предлози за подобрување на квалитетот на нивното менторство, во различни аспекти на нивната секојдневна активност (давање лична поддршка да ги поддржат во интеграцијата во локалната заедница, да им се обезбеди поддршка за нивниот процес на учење / Youthpass, спречување и управување со конфликти).

Образовниот приод на активностите за обука се базира на неформални образовни методи и искуствено учење, како и придонесот на учесниците и активно учество во сите делови. 

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 08 април 2018 година на следниов линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs-volunteering-activities.7149/

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

  • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
  • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
  • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земат учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладина организација која работи на полето на млади со ментори и волонтери во Македонија.

 

 

 

 

Назад