Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за надворешни експерти за оценување на предлог-проекти и/или периодични и конечни извештаи од проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од Еразмус+ програмата во Република Македонија.

Еразмус+ 2014-2020 е европска програма за поддршка на образованието, обуките, младите и спортот во Европа. Со буџет од 14,7 милијарди евра дава можности за над 4 милиони жители на Европа да студираат, да се обучуваат, да стекнуваат искуства и да волонтираат во странство. Еразмус+ се темели исклучиво на претпоставката дека вложувањето во образованието и во обуката се клучни за развивање на потенцијалите независно од возраста или искуството. Еразмус+ има за цел подигнување на квалитетот и важноста на квалификациите и вештините и им нуди можности на широк спектар на организации и поединци.

Повеќе...

ТАС Настан: Втората Европа - Состанок на млади од Западен Балкан: Берлинскиот процес - нов импулс за младинска работа?

Семинар / Конференција
23-25 Maј 2018 | Подгорица, Црна Гора
Какво влијание имаше Берлинскиот процес во полето на младите? Како можеме да придонесеме да продолжиме понатаму? Овој семинар ќе ги испита овие прашања со фокус на темите за младинско учество, граѓанско образование и социјална вклученост.

Четири години поминаа од почетокот на берлинскиот процес во 2014 година. Време е да се запрашаме: Какво влијание имало во полето на младите? Каде гледаме потреба за понатамошно дејствување? Како можеме да придонесеме да продолжиме понатаму?

Повеќе...

Информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека на 23.04. 2018 година ( понеделник) во 10:30 часот ќе се одржи информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука.

Работилницата  ќе стави акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука - 2018 год.

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука ќе овозможи да се аплицира на поедноставен начин за проекти под Еразмус+ Програмата, Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени. Исто така целта на Повелбата е подржување во градењето на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време да се награди, промовира и развие квалитетот во мобилноста.

 

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Бон, Германија

Тема: Дисеминација, одржливост и влијание на Еразмус + стратешките партнерства КА2 (Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships (KA2))

Целта на тренингот:

Стратешките партнерства беа создадени со цел да бидат една од најатрактивните делови на финансирање на програмата Еразмус +. Голем предизвик во управувањето со стратешките партнерства на европско ниво е дизајнирањето и спроведувањето на здрава стратегија која обезбедува успешна дисеминација и искористување на резултатите од проектот со цел  да се добие добра одржливост и видливо влијание на подолг рок.

Главната цел на Еразмус + тренинг курсевите за  транснационална соработка (ТАЦ) е да ја олесни размената на европско ниво помеѓу координаторите и партнерите на стратешките партнерства за високо образование и да ги поттикне да развијат нови идеи за ефективна стратегија за постигнување на горенаведените цели.

Учесниците ќе добијат можност за размена на нивните идеи и искуства, како и примери за добри практики.  Од големо значење се интерактивните елементи од презентацијата и размена на содржини поврзани со високо ниво на ангажираност од сите учесници.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинарво Зандворт, Холандија (Zandvoort, The Netherlands)

Тема на контакт семинарот: Меѓу секторска ТАЦ обука – „Влијанието од мобилноста на вработени/кадар“ (Cross-sectorial TCA Professionalisation - ‘The Impact of Staff Mobility’)

Цел:

  1. Размена на идеи и примери на добри практики од проекти за мобилност за професионален развој на наставниците, вработените и / или волонтерите во образовните сектори и институции.
  2. Интегрирање на професионалниот развој на наставниците, вработените и / или волонерите  во Еразмус + во Европскиот развоен план  на институцијата и поврзување со политиките за човечки ресурси на институцијата и со националните политики за професионален развој на наставниците.
  3. Дефинирање (пред) и мерење (после) влијанието на Еразмус+ професионалниот развој на наставниците и другите вработени.
  4. Подобрување на квалитетот на тековните и идните проекти за мобилност за наставниците и другите вработени во областите на планирање, селекција, подготовка, испорака, евалуација, промоција / дисеминација и следење на мерките.

Повеќе...

Јавен Повик за ангажирање експерти за учество во изработка на извештаи во рамките на мрежата ЕВРИДИКА за 2018 година

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕВРИДИКА, како и решението бр. 19-360/2 од 14 март 2018 година, донесено од Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национален координатор за ЕВРИДИКА во Република Македонија, објавува Јавен Повик за ангажирање експерти за учество во изработка на извештаи во рамките на  мрежата ЕВРИДИКА за 2018 година (со можност за продолжување).

Мрежата Евридика ја поддржува и помага соработката на европско ниво во полето на доживотното учење, обезбедувајки информации за образовните системи и политики во 28 држави и преку изработка на студии за заедничките прашања во европските образовни системи. Студиите и извештаите на Евридика се тематски и компаративни низ повеќе аспекти карактеристични за образовните системи, како што се финансирање на образовните системи, учењето странски јазици, претприемничкото учење, граѓанското образование, европската перспективна на образовните системи, ИКТ во наставата, застапеноста на математиката, науката и технологијата во наставните планови, итн.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Даблин, Ирска

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2018/dublin-1.jpgТема: ГРАДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТНИ ПАРТНЕРСТВА ОД ОБЛАСТА НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

(VET CONNECTED | GET CONNECTED BUILDING QUALITY PARTNERSHIPS FOR VET MOBILITY)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на меѓу-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на меѓу-секторски стратешки партнерства партнерства;

- Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

- Да се даде можност на нови потенцијални апликанти во Клучна акција 1 во областа на стручно образование и обука.

Контакт семинарот ќе се реализира во Даблин, Ирска од 23 до 25 април 2018.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање експерти за реализација на планираните активности од Европски трансфер систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) за 2018 година

tl_files/docs/eplus/epdocs/ECVET/ecvet-logo.pngВрз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.25-362/2 од 14.03.2018 донесено од Директорката, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национален координатор за ЕКВЕТ во Република Македонија, објавува Јавен повик За ангажирање експерти за реализација на планираните активности од Европски трансфер систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) за 2018 година (со можност за продолжување).

ЕКВЕТ[1] е европски инструмент за промоција на заедничка доверба, мобилност и препознавање во стручното образование и обука. Овој систем го олеснува трансферот, признавањето и акумулацијата на проценетите резултати од учењето, го подобрува општото разбирање на резултатите од учењето на граѓаните, овозможува мобилност и преносливост во земјите во областа на доживотното учење, ја подобрува преносливоста на квалификациите на национално ниво меѓу различни сектори на економијата и на пазарот на трудот и придонесува за развој и проширување на европската соработка во образованието и обуката.

Условите за аплицирање, ангажирањето и активностите на ЕКВЕТ Експертите ќе се реализраат согласно важечките стандарди и координативните мрежни активности на ЕК.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Копенхаген, Данска

Тема(Theme):  Улогата на кариерното советување и водство во транзицијата од основно во средно стручно образование и обука (The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET)

Целта на тренингот:

- Тематски семинарот е фокусиран на улогата на кариерното советување и водство во преминот од основно во средно стручно образование и обука и како информативните кампањи може да ги зацврстат знаењата за и атрактивноста на средното стручно образование и обука;

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

- Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Варшава, Полска

Тема на контакт семинарот:Партнерски проекти помеѓу училишта – Како да се испланира одличен проект за посебните училишта (S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools)

Цел:

Овој ТАС настан е организиран во рамките на хоризонталните приоритети за социјална инклузија. Училиштата што поднесуваат апликации за Еразмус+ често прикажуваат ниска свест за подготовката на предлог апликации во смисла на добра анализа на потребите, јасно дефинирање на целите, активностите, резултатите и соодветноста кон приоритетите на Еразмус+.

Одтука, целта на настанот е да ги поддржи наставниците и директорите во професионализацијата на нивното знаење и вештини за планирање и реализација на образовни меѓународни проекти за сорабоптка во областа на:

Повеќе...