Службено лице за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Јован Несторовски
Контакт тел. +389 23 103 741
Факс: +389 23 109 022
Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk
 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец, А2-1
МК-1000 Скопје
Република Македонија


Службено лице одговорно за заштита на лични податоци

Аида Пешовска Ѓоргиевска
Контакт тел. +389 23 103 733
Факс: +389 23 109 022
Електронска пошта: aida.peshovska@na.org.mk
 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец, А2-1
МК-1000 Скопје
Република Македонија


Право на жалба

Апликантите и корисниците кои аплицираат за користење на фондовите од Програмата Еразмус+ имаат право да поведат управен спор против Решението (пр. Решение за одобрување, одбивање, отфрлање и ставање на резервна листа на грант) донесено од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност  до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата се поднесува писмено до Управен Суд Скопје ул. „Орце Николов“ бб 1000 Скопје.