Резултати за Клучна акција 2 и Клучна акција 2 - рок на поднесување 26 април 2018

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 26 април 2018
КА205- Стратешки партнерства во областа на млади - размена на добри практики

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-2-MK01-KA205-047210

Еко Логик Скопје

Иво Лола Рибар бр. 72/1-2, Скопје

13,350.00 €

 

Резултати за Клучна акција 3 - рок на поднесување 26 април 2018
КА347- Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-2-MK01-KA347-047230

Сојуз за младинска работа

Караџица бр.6, Скопје

6,000.00 €

 

Резултати за Клучна акција 1 - рок на поднесување 01 февруари 2018

 Резултати за Клучна акција 101 - рок на поднесување 01 февруари 2018

КА101- Мобилност на наставен кадар во училишно образование

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-1-MK01-KA101-046856

ПОУ Д-р Златан Сремец

Ул.Емил Зола бр.5, Скопје

19.700,00 €

2

2018-1-MK01-KA101-046841

ООУ Јохан Хајнриј Песталоци

Ул. Апостол Гусларот бр.3, Скопје

16.300,00 €

3

2018-1-MK01-KA101-046931

ООУ Климент Охридски

Ул.Ленин ББ, Прилеп

30.905,00 €

4

2018-1-MK01-KA101-046879

ООУ Димитар Македонски Аеродром-Скопје

Ул. Ѓуро Малешевац бр.2, Скопје

20.115,00 €

5

2018-1-MK01-KA101-046928

ООУ св.Климент Охридски Охрид

ул.Климентов Универзитет ББ, Охрид

29.925,00 €

6

2018-1-MK01-KA101-046946

СОУ Гимназија Кочо Рацин

ул.Благој  Ѓорев бр.40, Велес

31.000,00 €

7

2018-1-MK01-KA101-046857

ООУ Христијан Карпош

ул.Радоје Димиќ ББ, Куманово

27.075,00 €

8

2018-1-MK01-KA101-046878

САБА

ул.Истарска бр.33, Скопје

9.300,00 €

9

2018-1-MK01-KA101-046861

ООУ Кочо Рацин

ул.Михајло Апостолски, Кратово

12.990,00 €

10

2018-1-MK01-KA101-046909

СОУ Гимназија Јосип Броз Тито

Булевар 1-мај бр.51, Битола

14.000,00 €

ВКУПНО

211.310,00 €

 

Резултати за Клучна акција 102 - рок на поднесување 01 февруари 2018

КА102- Мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет за мобилност на ученици

Одобрен буџет за мобилност на вработени/-кадар

1

2018-1-MK01-KA116-046854

АСУЦ „Боро Петрушевски“

Ул. Едвард Кардељ бр.26, Скопје

 22.284,00 €

 6.420,00 €

2

2018-1-MK01-KA116-046956

СОУ „Јосиф Јосифовски“

Ул. Македонија бр.1, Гевгелија

 83.992,00 €

 22.910,00 €

3

2018-1-MK01-KA102-046918

СОСУ „Св. Кирил и Методиј“

Ул. Мите Богоевски 2, Охрид

 107.002,00 €

 9.885,00 €

4

2018-1-MK01-KA102-046913

ССОУ „Коле Неделковски“

Ул. Андон Шурков 4а Велес

 105.217,00 €

 13.180,00 €

5

2018-1-MK01-KA102-046964

СОМУ „Гостивар“ Гостивар

Ул.Ристо Очаклиески бб Гостивар

 107.002,00 €

 10.050,00 €

6

2018-1-MK01-KA102-046805

В.Е.З. Трејд ДООЕЛ

Бул. Видое Смилевски Бато бр.9, лок.15/б Скопје

 

 7.925,00 €

7

2018-1-MK01-KA102-046935

СОУ „Ѓорче Петров“

Ул. Октомвриска бб Прилеп

 100.772,00 €

 

8

2018-1-MK01-KA102-046961

СОУ „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод

Ул. Партизанска 22, Македонски Брод

 77.978,00 €

 

9

2018-1-MK01-KA102-046916

ОСМУ Д-р Јован Калаузи

Ул. Иво Лола Рибар 31/Б, Битола

 107.002,00 €

 

10

2018-1-MK01-KA102-046855

СОУ со Ученички дом „Димитар Влахов“

Ул. Гоце Делчев 17, Струмица

 57.032,00 €

 

11

2018-1-MK01-KA102-046921

ОУТУ „Ванчо Питошески“

Ул. Кеј Маршал Тито 101 Охрид

 115.698,00 €

 

ВКУПНО

883.979,00

70.370,00 €

 

Резултати за Клучна акција 103 - рок на поднесување 01 февруари 2018

КА103 – Високо образование помеѓу програмски држави

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-1-MK01-KA103-046829

АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

Бул. 3ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ, СКОПЈЕ

 51.000,00 €

2

2018-1-MK01-KA103-046848

УНИВЕРЗИТЕТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ-ОХРИД

ПАРТИЗАНСКА ББ, ОХРИД

 117.700,00 €

3

2018-1-MK01-KA103-046883

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО

Ул. Илинденска бб, ТЕТОВО

 113.750,00 €

4

2018-1-MK01-KA103-046808

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

Бул. КЛИМЕНТ ОХИРДСКИ 68, СКОПЈЕ

 102.200,00 €

5

2018-1-MK01-KA103-046889

ЕУРО КОЛЕЏ КУМАНОВО

Доне Божинов 41, КУМАНОВО

 39.900,00 €

6

2018-1-MK01-KA103-046853

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА

Бул. 3 МАКЕДОНСКА БРИГАДА 66А, СКОПЈЕ

 37.400,00 €

7

2018-1-MK01-KA103-046888

ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА

Бул. 3 МАКЕДОНСКА БРИГАДА 66А, СКОПЈЕ

 18.200,00 €

8

2018-1-MK01-KA103-046980

ИНСТИТУТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ

„Јуриј Гагарин“, 17/-1-1, Скопје, СКОПЈЕ

 26.300,00 €

9

2018-1-MK01-KA103-046860

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ

Ул. "20 Октомври, Скопје

 17.450,00 €

10

2018-1-MK01-KA103-046837

МЕЃУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Ул. Ташко Караџа 11 А, СКОПЈЕ

 151.250,00 €

11

2018-1-MK01-KA103-046835

МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ СТРУГА

Нас.Езерски лозја бр.1, СТРУГА

 31.700,00 €

12

2018-1-MK01-KA103-046828

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

Ул Крсте Мисирков ББ, ШТИП

 186.150,00 €

13

2018-1-MK01-KA103-046817

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Ул.ИЛИНДЕНСКА ББ, ТЕТОВО

 206.050,00 €

14

2018-1-MK01-KA103-046846

УНИВЕРЗИТЕТ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Бул. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ, СКОПЈЕ

 358.000,00 €

15

2018-1-MK01-KA103-046816

УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

Булевар 1 мај, б.б, БИТОЛА

 158.600,00 €

16

2018-1-MK01-KA103-046811

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ

Партизански одреди 99, СКОПЈЕ

 53.500,00 €

17

2018-1-MK01-KA103-046981

ВИСОКА ШКОЛА ЗА НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Ул. Јуриј Гагарин Карпош 17-1-1

 14.130,00 €

18

2018-1-MK01-KA103-046810

ФИЛМСКИ ИНСТИТУТ ОХРИД

ПАРТИЗАНСКА ББ, ОХРИД

 14.250,00 €

19

2018-1-MK01-KA103-046974

УНИВЕРЗИТЕТ ВИЗИОН - ГОСТИВАР

Ул. Мајор Чеде Филиповски Бр. 1, Гостивар

 36.250,00 €

20

2018-1-MK01-KA103-046819

БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕСКИ

Бул. Јане Сандански 111/2 Скопје

 40.450,00 €

21

2018-1-MK01-KA103-046820

УНИВЕРЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА

Архиепископ Ангелариј 1 Скопје

 36.250,00 €

ВКУПНО

1.810.480,00 €

 

Резултати за Клучна акција 107 - рок на поднесување 01 февруари 2018

КА107- Високо образование помеѓу програмски и партнерски земји

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-1-MK01-KA107-046867

Европски Универзитет

Бул. КЛИМЕНТ ОХИРДСКИ 68, СКОПЈЕ

 18.280,00 €

2

2018-1-MK01-KA107-046847

Универзитет Кирил и Методиј

БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ, СКОПЈЕ

 5.954,00 €

3

2018-1-MK01-KA107-046891

П.В.П.У Евро Колеџ Куманово

Доне Божинов 41, КУМАНОВО

 9.490,00 €

4

2018-1-MK01-KA107-046886

Универзитет Климент Охридски

Бул. 1 мај, б.б, БИТОЛА

 6.260,00 €

ВКУПНО

39.984,00 €

 

Резултати за Клучна акција 104 - рок на поднесување 01 февруари 2018

КА104- Образование за возрасни

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет

1

2018-1-MK01-KA104-046896

Центар за странски јазици Ц.О. Скопје

Ул.Орце Николов бр.155А Скопје

4.190,00 €

2

2018-1-MK01-KA104-046917

Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје

Ул.Славеј Планина бр.19 Скопје-Центар,Центар

13.310,00 €

3

2018-1-MK01-KA104-046926

Здружение за развој на екологијата,туризмот и културната соработка ГРИН-ЛИСТ Битола

Ул.Кланица бр.1/15 Битола

8.720,00 €

ВКУПНО

26.220,00 €

 

Резултати за Клучна акција 105 - рок на поднесување 15 февруари 2018

КА105- Мобилност на млади

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет за мобилност на младински работници

Одобрен буџет за младинска работа

1

2018-1-MK01-KA105-047010

Здружение за европска интеграција ЕВРОПСКА ГЛЕДНА ТОЧКА Битола

Ул.Костурска бр.28 Горно Оризари, Битола

 

14.535,00 €

2

2018-1-MK01-KA105-047017

Здружение ЕВРОПРАВЕЦ Крушево

Ул.Нико Доага ББ Крушево

 

21.150,00 €

3

2018-1-MK01-KA105-047045

Институт за Англиски јазик и Американски студии Тетово

Ул.Благоја Тоска бр.204/11 Тетово

 

23.772,00 €

4

2018-1-MK01-KA105-047090

Здружение на граѓани за поддршка на маргинализирани групи РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР  Скопје

Ул.Виетнамска бр.7 Шуто Оризари Скопје

17.055,00 €

 

ВКУПНО ПО ОБЛАСТ

17.055,00 €

59.457,00 €

ВКУПНО

76.512,00 €

 

Резултати за Под-акција 125 - рок на поднесување 15 февруари 2018

Под-акција КА125 – Волонтерски активности - Прв рок

 

Референтен број

Назив на организација

Адреса и место

Одобрен буџет за волонтерски активности

1

2018-1-MK01-KA125-046982

Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија - Битола

Ул. Солунска бр.151 Битола

15.081,00 €

2

2018-1-MK01-KA125-046983

Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија - Битола

Ул. Солунска бр.151 Битола

7.050,00 €

3

2018-1-MK01-KA125-047002

Здружение ЦЕНТАР ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ – ЈИЕ с.Брчево Струга

Населено место без уличен систем Брчево, Струга

18.502,00 €

4

2018-1-MK01-KA125-047007

Здружение за поттикнување на културниот и економскиот развој ЕРЦ СОРАБОТКА Битола

Лавчански пат ББ Битола

3.996,00 €

5

2018-1-MK01-KA125-047040

Здружение за поттикнување на културниот и економскиот развој ЕРЦ СОРАБОТКА Битола

Лавчански пат ББ Битола

1.373,00 €

6

2018-1-MK01-KA125-047043

Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби ЛАСТОВИЦА Скопје

Бул.Јане Сандански бр.35-5/1 Скопје

14.590,00 €

7

2018-1-MK01-KA125-047076

Здружение на граѓани ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Скопје

Ул.Виетнамска ББ Скопје

7.345,00 €

ВКУПНО

67.937,00 €

 

 

 

Резултати за Клучна акција 347 - рок на поднесување 15 февруари 2018

КА347- Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите

Ред. Број 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2018-1-MK01-KA347-047054

Коалиција на младински организации СЕГА

Бул. Маршал Тито бр.112е, Прилеп

6.040 €

 

Преглед на сите грантирани проекти од Еразмус+ програмата во 2017 г.

Во насока на зголемување на транспарентноста во имплементацијата на сите програми и иницијативи, Националната агенција го објави прегледот на сите грантирани проекти во 2017 година. Прикажаните записи за проектите во прегледот содржат и информација за  општите цели на грантираните проекти. Во текот на 2017 година Националната агенција додели грантови за 72 проекти за од акцијата КА1 (Мобилности во сите полиња), 48 проекти од  КА2 акцијата (Стратешки партнерства во сите полиња) и 3 проекти од акцијата КА347 – Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите.

Прегледот е достапен на следниот линк.

Резултати за Клучна акција 2 и Клучна акција 3 - рок на поднесување 04 октомври 2017

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 04 октомври 2017

КА205- Стратешки партнерства во областа на млади - Иновации

 

 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-3-MK01-KA205-046764

Младински совет

Кире Ристески

бр.11а, Прилеп

39.189 €

 

 

 

Резултати за Клучна акција 3 - рок на поднесување 04 октомври 2017

КА347- Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите

 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-3-MK01-KA347-046773

Национален младински совет на Македонија

Мирослав Крлежа,

Бр. 52-2 - Скопје

6.700 €

 

2

2017-3-MK01-KA347-046772

Коалиција на младински организации СЕГА

Бул. Маршал Тито

бр.112е, Прилеп

6.038 €

 

 

ВКУПНО:

12.738 €

 

 

Ранг листа – Под-акција КА105 - Мобилност на млади -3 рок. Рок на поднесување 06 октомври 2017 година

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2017-3-MK01-KA105-046719

Здружение Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација Кратово

ул. Тошо Куковски бб,

Кратово

 

 

7.886,00

2

2017-3-MK01-KA105-046734

Здружение РАЗВОЕН ЦЕНТАР Ново Село

ул. Мануш Турновски

бр. 25

Струмица

 

 

14.100,00

3

2017-3-MK01-KA105-046744

Здружение на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДСД и Аспергеров синдром во МОЈОТ СВЕТ Скопје

ул. Сава Ковачевиќ

бр.30-1/3, Скопје

 

11.313,00

 

4

2017-3-MK01-KA105-046767

Коалиција на младински организации СЕГА-Прилеп

Бул. Маршал Тито

бр.112-Е, Прилеп

 

25.275,00

 

5

2017-3-MK01-KA105-046753

Здружение на млади ИНФО ФРОНТ -Прилеп

ул.Андон Слабејко бб,

Прилеп

 

10.704,00 €

 

6

2017-3-MK01-KA105-046724

Здружение за потикнување на културниот и економскиот развој ЕРЦ СОРАБОТКА Битола

ул. Лавчански Пат бб,  

Битола

 

 5.636,00 €

 

7

2017-3-MK01-KA105-046768

Здружение МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА Прилеп

ул. Војводинска бр.97/15

Скопје

12.865,00

 

 

8

2017-3-MK01-KA105-046787

Младински христијански друштва УМКА - Скопје Скопје

ул. Ѓуро Малешевец

бр.4-а

Скопје

 

10.728,00 €

 

9

2017-3-MK01-KA105-046720

Здружение за одржлив развој СФЕРА МАКЕДОНИЈА -Битола

ул. Солунска бр.151

Битола

 

6.399,00 €

 

10

2017-3-MK01-KA105-046728

Здружение МЛАДИНСКИ СОЈУЗ Крушево

ул. Мише Ефтим бр.1а

Крушево

 

13.075,00 €

 

Вкупно по област

12.865,00

83.130,00

21.986,00

ВКУПНО

117.981,00

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 29 март 2017, подакција КА219 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Ред. Бр.

Референтен број

Институција

Адреса и место

Одобрен Буџет

(во €)

1

2017-1-FR01-KA219-037522_2

СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“

Булевар 1ви Мај, бр.51, Битола

51.660,00

2

2017-1-DK01-KA219-034228_4

ЈОУДГ „Брешиа“

Ул. 8ми Септември, Дебар

22.925,00

3

2017-1-HU01-KA219-035991_2

СОУ „Кузман Јосифовски Питу“

Ул. Цар Самоил бб., Прилеп

24.540,00

4

2017-1-HR01-KA219-035417_4

ОУ „Браќа Миладиновци“

С. Добрушево, Могила

21.150,00

5

2017-1-ES01-KA219-038158_2

ООУ „Гоце Делчев“

Ул. Цветан Димов бр.1, Кавадарци

23.605,00

6

2017-1-DE03-KA219-035595_6

ОУ „Крсте Мисирков“

Ул. Сречко Пузалка бр.65а, Скопје

20.695,00

7

2017-1-PT01-KA219-035795_3

СОУ „Ѓорче Петров“

Ул. Октомвриска бб., Прилеп

24.270,00

8

2017-1-ES01-KA219-038463_3

СОУ „Ѓорче Петров“

Ул. Октомвриска бб., Прилеп

23.390,00

9

2017-1-DE03-KA219-035457_7

СОУ „Ѓорче Петров“

Ул. Октомвриска бб., Прилеп

22.070,00

10

2017-1-IT02-KA219-036528_5

ОУ „Стив Наумов“

Ул. Стив Наумов бр.93, Битола

21.135,00

11

2017-1-RO01-KA219-037125_3

ОУ „Гоце Делчев“

Ул. Мечкин Камен бр.2, Прилеп

23.985,00

12

2017-1-IT02-KA219-036848_3

ООУ „Гоце Делчев“

Ул. Цветан Димов бр.1, Кавадарци

15.245,00

13

2017-1-RO01-KA219-037130_4

ОУ „Гоце Делчев“

Ул. Мечкин Камен бр.2, Прилеп

18.650,00

14

2017-1-RO01-KA219-037417_2

СОУ „Добри Даскалов“

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин  бр.68, Кавадарци

18.425,00

15

2017-1-PL01-KA219-038740_2

ОУ „Крсте Мисирков“

Ул. Сречко Пузалка бр.65а, Скопје

19.100,00

16

2017-1-IT02-KA219-036475_3

ССОУ „Моша Пијаде“

Ул. Илинденска бб., Тетово

23.900,00

17

2017-1-IT02-KA219-036696_2

СОУ Гимназија „Гоце Делчев“

Ул. Перо Цицо бр.31-А, Куманово

24.540,00

18

2017-1-RO01-KA219-037282_4

ССОУ „Моша Пијаде“

Ул. Илинденска бб., Тетово

16.565,00

19

2017-1-IT02-KA219-036819_5

ССОУ „Моша Пијаде“

Ул. Илинденска бб., Тетово

23.390,00

20

2017-1-PL01-KA219-038622_6

ООУ „Христијан Карпош“

Ул. Радоје Димиќ бр.55, Битола

17.995,00

21

2017-1-UK01-KA219-036542_2

СУГС „Георги Димитров“

Ул.  Варшавска бр.3, Скопје

25.475,00

22

2017-1-TR01-KA219-045597_5

ООУ „Христијан Карпош“

Ул. Радоје Димиќ бр.55, Куманово

26.935,00

23

2017-1-TR01-KA219-046267_4

ССОУ „Киро Бурназ“

С. Долно Коњаре бб., Куманово

23.390,00

24

2017-1-TR01-KA219-046238_2

ООУ „Страшо Пинџур“

Ул. Маршал Тито, с.Соколарци

12.900,00

25

2017-1-TR01-KA219-046078_6

ОУ „Гоце Делчев“

Ул. Мечкин Камен бр.2, Прилеп

25.155,00

26

2017-1-UK01-KA219-036550_5

ООУ „Христијан Карпош“

Ул. Радоје Димиќ бр.55, Куманово

21.560,00

27

2017-1-TR01-KA219-045855_3

ПСУ „САБА“

Ул. Истарска бр.33, Скопје

10.840,00

28

2017-1-TR01-KA219-046022_4

СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“

Ул. Вера Јоциќ бб., Скопје

15.705,00

29

2017-1-TR01-KA219-045875_3

ЈУДГ „Детска Радост“

Ул. Бапчор бр.2, Скопје

20.660,00

30

2017-1-TR01-KA219-045718_3

СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“

Ул. Вера Јоциќ бб., Скопје

24.445,00

31

2017-1-TR01-KA219-046529_4

ООУ „Толи Зордумис“

Ул. Боро Прцан бр.38, Куманово

15.950,00

32

2017-1-TR01-KA219-045825_4

СОУ „Љупчо Сантов“

Ул. Глигор Апостолов - Гоцо бр.31, Кочани

22.760,00

 

 

 

ВКУПНО:

703.010,00

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 26 април 2017

КА205- Стратешки партнерства во областа на млади - размена на добри практики

Ред. бр.

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-2-MK01-KA205-035473

ЕКО ЛОГИК

Бул. Митрополит Т. Гологанов 72/1/2 - Скопје

10.300,00 €

 

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 29 март 2017

Ранг листа КА201 и КА219 – Стратешки партнерства во областа Училишно образование

 

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен Буџет(во €)

1

2017-1-MK01-KA201-035380

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Бул. Гоце Делчев бр.9,

 Скопје

188.593,00

2

2017-1-MK01-KA201-035408

ОУ „Јосип Броз Тито“

Ул. Димче Ковачевски

бр.64, Струга

162.100,00

3

2017-1-MK01-KA219-035415

СОУГ “Кочо Рацин“

Ул. Благој Ѓорев бр.40,

Велес

30.250,00

 

 

 

ВКУПНО

380.943,00

 

КА202- Стратешки партнерства во областа на стручно образование и обука

Ред. Бр. 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-1-MK01-KA202-035426

ПСУ Академија Леонтиќ

Бул.Партизански Одреди

бр.43а, Скопје

57.725,00€

 

2

2017-1-MK01-KA202-035389

Стопанска комора за туризам на РМ

Димитрија Чупоски 16, Скопје

195.700,00€

 

3

2017-1-MK01-KA202-035405

Македонска асоцијација за човечки ресурси

Ул. 810, бр.2 Скопје

147.195,00€

 

4

2017-1-MK01-KA202-035395

Приватна научна установа Институт за истражувања во животната средина, градежништво и енергетика

Дрезденска 52, Скопје

144.343,00€

 

ВКУПНО:

544.963,00€

 

 

КА203- Стратешки партнерства во областа на високо образование

Ред. Бр. 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 

 

1

2017-1-MK01-KA203-035410

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје

Бул. “Гоце  Делчев” бр. 9 ,

Скопје

147.134,00€

 

2

2017-1-MK01-KA203-035399

Државен универзитет Тетово

Бул.  “Илинден” бб,

Тетово

212.005,00€

 

ВКУПНО:

359.139,00€

 

 

КА204 -  Стратешки партнерства - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ: РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ

Ред. Бр. 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-1-MK01-KA204-035437

Здружение за образовни активности ФОРУМ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И МОБИЛНОСТ Битола

ул. Димитрије Туцовиќ бр.103, Битола

140.410,00

 

2

2017-1-MK01-KA204-035436

Здружение за развој на информатичко општество ИНФОРМАК

Кољо Орцев бр.8-2/2, Струмица

171.084,00

 

3

2017-1-MK01-KA204-035397

Приватна научна установа Институт за истражувања во животната средина, градежништво и енергетика

Дрезденска 52, Скопје

178.227,00

 

 

 

 

ВКУПНО:

489.721,00€

 

 

 

КА204 -  Стратешки партнерства - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ: РАЗМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Ред. Бр. 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-1-MK01-KA204-035430

Импакт хуб Скопје

Загребска бр.28 V/Локал

Скопје- Центар

58.020,00€

 

 

 

 

ВКУПНО:

58.020,00€

 

 

Резултати за Клучна акција 1 - рок на поднесување 02 февруари 2017

Ранг листа КА101- училишно образование

 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

Мобилност на ученици

1

2017-1-MK01-KA101-035340

СОУ Гимназија

Кочо Рацин

Ул.Благој Ѓорев бр.40,Велес

23.760,00 €

2

2017-1-MK01-KA101-035275

ООУ Братство- Миѓени 

Ул. Љ.Б.Пиш бр.41, Тетово

6.980,00 €

3

2017-1-MK01-KA101-035166

ООУ Петар Поп Арсов

Ул.Трифун Бузев бб, Скопје

17.310,00 €

4

2017-1-MK01-KA101-035164

ООУ Невена

Георгиева-Дуња

Ул.Михаил Чаков бр.2, Скопје

22.180,00 €

5

2017-1-MK01-KA101-035308

ДУЦОР Партенија

Зографски

Ул.Благоја Стефковски бр.45,Скопје

11.620,00 €

6

2017-1-MK01-KA101-035156

ООУ Лазо Ангеловски

Бул.АСНОМ бр.192, Скопје

21.360,00 €

7

2017-1-MK01-KA101-035190

ООУ Симче Настевски

с.Вратница, Јегуновце

Ул.101 бр.1000,с.Вратница, Јегуновце

14.700,00 €

8

2017-1-MK01-KA101-035209

СОУ Таки Даскало

Ул.Димитар Илиевски Мурато бр.37, Битола

25.085,00 €

9

2017-1-MK01-KA101-035206

ОСУ Јовче Тесличков

Ул. Кукушка бр.37, Велес

5.865,00 €

ВКУПНО

148.860,00

 

Ранг листа КА102 - стручно образование и обука

 

Референтен број

Назив на оранизација

Град

Мобилност на ученици

Мобилност на вработени/

кадар

1

2017-1-MK01-KA116-035182

АСУЦ „Боро Петрушевски“

Скопје

Бул. Едвард Кардељ

бр.26, Скопје

21.574,00 €

2.650,00 €

2

2017-1-MK01-KA102-035320

ДУЦОР „Партенија Зографски“

Скопје

Ул. Благоја Стефковски

бр.45, Скопје

24.132,00 €

7.550,00 €

3

2017-1-MK01-KA102-035335

Музеј на современата

уметност Скопје

Ул. Самоилова бб,

Скопје

 

10.890,00 €

4

2017-1-MK01-KA102-035304

СОУ „Наум Наумовски - Борче“

Пробиштип

Ул. Гоце Делчев бр.10 Пробиштип

58.416,00 €

 

5

2017-1-MK01-KA102-035247

ОУТУ „Ванчо Питошески“

Oхрид

Ул. Кеј Маршал Тито

бр.101, Охрид

59.209,00 €

 

6

2017-1-MK01-KA102-035243

ССОУ „Коле Неделковски“

Велес

Ул. Андон Шурков

бр.4а, Велес

118.099,00 €

20.825,00 €

7

2017-1-MK01-KA102-035274

ПЦСО „Академија Леонтиќ“

Скопје

Бул.Партизански Одреди

бр.43 а, Скопје

40.458,00 €

3.650,00 €

8

2017-1-MK01-KA102-035261

Средно општинско

медицинско училиште

„Гостивар“

ул. Ристо Оџаклиески

бр .7а, Гостивар

118.900,00 €

16.385,00 €

9

2017-1-MK01-KA102-035251

СОУ „Ѓорче Петров“

Прилеп

Ул.Октомвриска бб,

Прилеп

56.558,00 €

3.015,00 €

10

2017-1-MK01-KA102-035155

СУГС „ Браќа Миладиновци“

Скопје

Ул. Бранко Заревски

бр.110, Скопје

31.440,00 €

 

11

2017-1-MK01-KA102-035242

СОУ „Нико Нестор“

Струга

Ул. Пролетерски бригади

бр.49, Струга

55.620,00 €

 

12

2017-1-MK01-KA102-035305

СОЗУ „Кузман Шапкарев“

Битола

Ул.Прилепска бб,

Битола

56.434,00 €

 

13

2017-1-MK01-KA102-035306

СОСУ „Св.Кирил и Методиј„

Охрид

Ул.Мите Богоевски

бр.2, Охрид

113.116,00 €

 

Вкупно по тип на мобилност

753.956,00

64.965,00

ВКУПНО

818.921,00

 

Ранг листа КА103- мобилност во високо образование

 

Референтен број

Име на институција

Адреса

Одобрен Буџет (во €)

1

2017-1-MK01-KA103-035363

Американ Колеџ Скопје

Бул. 3та Македонска Бригада бб, Скопје

39.600,00

2

2017-1-MK01-KA103-035231

Универзитет Апостол Павле

Партизанска бб, Охрид

114.200,00

3

2017-1-MK01-KA103-035150

Државен Универзитет Тетово

Илинденска бб, Тетово

58.750,00

4

2017-1-MK01-KA103-035146

Европски Универзитет

Бул. Климент Охирдски 68, Скопје

81.650,00

5

2017-1-MK01-KA103-035223

П.В.П.У Еуро Колеџ Куманово

Доне Божинов 41, Куманово

19.900,00

6

2017-1-MK01-KA103-035184

Факултет за Бизнис Економија

Бул. 3та Македонска Бригада 66а, Скопје

50.650,00

7

2017-1-MK01-KA103-035185

Институт за Бизнис Економија

Бул. 3та Македонска Бригада 66а, Скопје

33.700,00

8

2017-1-MK01-KA103-035361

Институт за Комуникациски Студии

„Јуриј Гагарин“, 17/-1-1, Скопје, Скопје

37.750,00

9

2017-1-MK01-KA103-035165

Институт за Општествени и Хуманистички Науки

20 Октомврибр.8,
Скопје

31.200,00

10

2017-1-MK01-KA103-035189

Меѓународен Балкански Универзитет

Ташко Караџа 11 А ,Скопје

130.950,00

11

2017-1-MK01-KA103-035149

Меѓународен Универзитет Струга

нас.Езерски лозја бр.1, Струга

19.650,00

12

2017-1-MK01-KA103-035141

Универзитет Гоце Делчев - Штип

ул Крсте Мисирков бб, Штип

301.000,00

13

2017-1-MK01-KA103-035158

Универзитет На Југоисточна Европа

Илинденска бб, Тетово

156.950,00

14

2017-1-MK01-KA103-035187

Универзитет Кирил и Методиј

Бул. Крсте Мисирков бб, Скопје

308.000,00

15

2017-1-MK01-KA103-035311

Универзитет Климент Охридски - Битола

Бул. 1 мај, бб, Битола

144.050,00

16

2017-1-MK01-KA103-035167

Универзитет за Туризам и Менаџмент 

Партизански одреди 99, Скопје

70.150,00

 

 

 

ВКУПНО

1.598.150,00

 

Ранг листа КА107- мобилност во високо образование International Credit Mobility

 

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен Буџет(во €)

1

2017-1-MK01-KA107-035147

Европски Универзитет

Бул. Климент Охирдски 68, Скопје

11.050,00

2

2017-1-MK01-KA107-035210

Универзитет Апостол Павле Охрид

Партизанска бб, Охрид

7.890,00

3

2017-1-MK01-KA107-035226

П.В.П.У Еуро Колеџ Куманово

Доне Божинов 41, Куманово

5.460,00

 

 

 

ВКУПНО

24.400,00

 

Ранг листа – Под-акција KA105 – Мобилност на млади

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет – Акција (во евра)

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2017-1-MK01-KA105-035154

Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Македонија

ул. Георги Димитров

бр.13 Скопје

17.320,00€

 

 

2

2017-1-MK01-KA105-035176

Здружение за одржлив развој СФЕРА МАКЕДОНИЈА- Битола

ул. Солунска

бр. 151, Битола

 

 10.510,00

 

3

2017-1-MK01-KA105-035351

Асоцијација за едукација МЛАДИИНФО ИНТЕРНАЦИОНАЛСкопје

ул. Трифун Хаџијанев

бр. 7-5/1,

Скопје

 

 12.774,00€

 

4

2017-1-MK01-KA105-035230

Коалиција на младински организации СЕГА-Прилеп

Булевар Маршал Тито

бр.112-Е

Прилеп

 

 21.855,00

 

5

2017-1-MK01-KA105-035199

Здружение на млади ИНФО ФРОНТ -Прилеп

ул.Андон Слабејко бб

Прилеп

 

 11.305,00€

 

6

2017-1-MK01-KA105-035162

Здружение РАЗВОЕН ЦЕНТАР Ново Село

ул. Мануш Турновски

бр. 25 Ново Село

Струмица

 

 

 17.190,00€

7

2017-1-MK01-KA105-035349

Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје

ул. Славеј Планина

бр. 19 Скопје

 

 

 16.645,00€

8

2017-1-MK01-KA105-035159

Здружение за младински активизам ЦМА-КРИК - Скопје

ул.Венијамин

Мачуковски

бр.21-1/2

Скопје

 

 

 12.425,00€

Вкупно по област

17.320,00

56.444,00

 46.260,00

ВКУПНО

120.024,00

 

Ранг листа – Под-акција KA104 – Мобилност во областа на образование за возрасни

 

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен Буџет(во €)

1

2017-1-MK01-KA104-035339

Здружение за лична едукација, тренинг и знаење ПЕТКА Скопје

Бул. АСНОМ бр. 16-4/9, Скопје

12.980,00

ВКУПНО

12.980,00

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 02 февруари 2017

КА205- Стратешки партнерства во областа на млади - поддршка на иновации

 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-1-MK01-KA205-035354

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

47.710 €

 

ВКУПНО:

47.710 €

 

 

Резултати за Клучна акција 347 - рок на поднесување 02 февруари 2017

Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите

 

Референтен број

Назив на организација

Град

Одобрен буџет

 
 

1

2017-1-MK01-KA347-035357

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

6.700 €

 

ВКУПНО:

6.700 €

 

 

Резултати за Клучна акција 1 (под-акција КА107) - рок на поднесување 15 септември 2016

Ранг листа КА107 - Високо образование  - 2016 година, втор рок

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Побаран буџет

Одобрен буџет за мобилност
 на професори

1

2016-2-MK01-KA107-035087

Универзитет Климент Охридски

1ви Мај бб,

Битола

8.870,00 €

8.870,00 €

2

2016-2-MK01-KA107-035086

Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје

20-ти Октомври бр.8

Скопје

1.650,00 €

1.650,00 €

3

2016-2-MK01-KA107-035088

Универзитет Апостол Павле

ул. Партизанска бб

Охрид

1.830,00 €

1.830,00 €

 

 

 

 

Вкупно:

12.350,00 €

 

Резултати за грантирани проекти од полето на младите (Под-акции KA105, КА205 и КА347) - рок на поднесување 04 октомври 2016

 

Ранг листа – Под-акција КА105 – рок на доставување  04 октомври 2016 година

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2016-3-MK01-KA105-035130

Здружение на граѓани за демократија Тогетхер Мацедониа Битола

Браќа Мингови бр.5

Битола

   

14,364.00 €

2

2016-3-MK01-KA105-035118

Здружение за информатичко едуцирање Гет Иновација Битола

Кленоец бр.3,

Битола

   

17,656.00

3

2016-3-MK01-KA105-035102

Здружение на граѓани Младите можат Скопје

Христо Смирненски

бр.11, Скопје

16,385.00 €

   

4

2016-3-MK01-KA105-035103

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија-Битола

Солунска

бр. 151, Битола

 

10,683.00

 

5

2016-3-MK01-KA105-035108

Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал Скопје

Трифун Хаџијанев

бр. 5/5-1,Скопје

 

10,868.00 €

 

6

2016-3-MK01-KA105-035092

Коалиција на младински организации СЕГА-Прилеп

Бул. Маршал Тито

бр.112-Е, Прилеп

 

21,340.00 €

 

7

2016-3-MK01-KA105-035100

Здружение Младински Совет-Прилеп

Кире Ристески

бр.11а, Прилеп

 

10,167.00

 

Вкупно по област

16,385.00

53,058.00

32,020.00

ВКУПНО

101,463.00

 

Ранг листа за под-акција КА205 - Стратешки партнерства во полето на млади- рок за поднесување 04 октомври 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-3-MK01-KA205-035105

Девелопмент солушенс

Сава Ковачевич 27А,
Скопје

44,645.00

ВКУПНО:

44,645.00

 

Ранг листа за под-акција  КА347 - Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите - рок за поднесување 04 октомври 2016

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-3-MK01-KA347-035084

Коалиција СЕГА

Маршал ТИТО 112-E,
Прилеп

6,180.00

ВКУПНО:

6,180.00

 

Резултати за грантирани проекти од полето на младите (Под акции КА105, КА205 и КА347) - рок на поднесување 26 април 2016

Ранг листа – Под-акција КА105 – рок на доставување  26 април 2016 година

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2016-2-MK01-KA105-021717

Здружение млади во акција

Борис Кидрич 163-5

Ресен

   

11,220.00 €

2

2016-2-MK01-KA105-021744

Подружница на Асоцијација на Агенции за локална демократија во РМ

Партизански Одреди 43б/1-5, Скопје

 

13,416.67 €

 

3

2016-2-MK01-KA105-021724

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија

Солунска 151, Битола

16,290.00 €

   

4

2016-2-MK01-KA105-021743

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија

Солунска 151, Битола

 

5,008.33 €

 

5

2016-2-MK01-KA105-021730

Здружение на млади Инфо Фронт

Андон Славејко бб, Прилеп

   

8,558.00 €

6

2016-2-MK01-KA105-021707

Здружение регионална ромска образовна младинска асоцијација

Тошо Куковски бб,

Кратово

   

7,932.00 €

7

2016-2-MK01-KA105-021740

Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал Скопје

Трифун Хаџијанев 5/5-1,

Скопје

 

22,218.31 €

 

8

2016-2-MK01-KA105-021718

Здружение на млади Инфо Фронт Прилеп

 

Андон Славејко бб,
Прилеп

 

 

5,915.00 €

 

9

2016-2-MK01-KA105-021728

Друштво за услуги Текнолоџи Парк ДОО- Тетово

Илинденска бр.335
Тетово

 

 

*)11,362.00 €

Вкупно по област

16,290.00

46,558.31

39,072.00

ВКУПНО

101,920.31

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

РАНГ ЛИСТА КА205 - Стратешки партнерства во полето на млади, рок -26 април 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-2-MK01-KA205-021756

Коалиција СЕГА

Маршал Тито 112-е, Прилеп

9,550.00

ВКУПНО:

9,550.00

 

РАНГ ЛИСТА КА205 - КА347 - 2 рок – 26 април 2016

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-2-MK01-KA347-021726

Македонска медицинска студентска асоцијација

Водњанска 17, Скопје

6,052.00

ВКУПНО:

6,052.00

 

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016, подакција КА219 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016, подакција КА219 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Ред. Бр.

Референтен број

Име на институција

Адреса и Место

Одобрен буџет
(во €)

1

2016-1-BG01-KA219-023733_5

ЈУДГ ДЕТСКА РАДОСТ

Бапчор, 2, Скопје

11,750.00

2

2016-1-CZ01-KA219-023981_5

СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА

Самоилова  39, Прилеп

17,530.00

3

2016-1-EE01-KA219-017301_4

ССОУ МОША ПИЈАДЕ

Илинденска, бб, Тетово

17,280.00

4

2016-1-FI01-KA219-022716_4

СОУ МИРКО МИЛЕВСКИ

Рудничка 2, Кичево

26,115.00

5

2016-1-FR01-KA219-024021_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

23,150.00

6

2016-1-IE01-KA219-016902_5

ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ Бучин

с. Бучин, Крушево

26,035.00

7

2016-1-IT02-KA219-024158_2

ООУ КОЧО РАЦИН, Нов Дојран

Ристо Калов, Нов Дојран

22,815.00

8

2016-1-LT01-KA219-023163_4

СОУ ПЕРО НАКОВ

Моша Пијаде, бб, Куманово

14,750.00

9

2016-1-PL01-KA219-026498_6

ООУ ЈОАКИМ КРЧОВСКИ

Свети Јоаким Осоговски, 139, Крива Паланка

19,635.00

10

2016-1-PL01-KA219-026660_7

ООУ ТОЛИ ЗОРДУМИС

Боро Прцан 38, Куманово

25,210.00

11

2016-1-RO01-KA219-024413_4

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цветан Димов 1, Кавадарци

23,390.00

12

2016-1-SE01-KA219-022098_2

СУГС ОРЦЕ НИКОЛОВ

Бул. Илинден, бр.101, Скопје

25,320.00

13

2016-1-TR01-KA219-034003_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

17,500.00

14

2016-1-TR01-KA219-034218_7

СЕПУГС ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН

Вера Јоциќ, бб, Скопје

17,880.00

15

2016-1-TR01-KA219-034227_6

ООУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

Радое Димиќ, бб, Куманово

22,400.00

16

2016-1-TR01-KA219-034289_3

ССОУ МОША ПИЈАДЕ

Илинденска, бб, Тетово

14,010.00

17

2016-1-TR01-KA219-034576_2

ООУ ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ

Бул. АСНОМ, бр. 192, Скопје

15,775.00

18

2016-1-TR01-KA219-035080_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

14,085.00

ВКУПНО

354,630.00

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016

Ранг листа КА201/КА219Стратешки партнерства во училишно образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA201-021703

Биро за развој на образование

Ул. Руџер Бошковиќ бр. 20, Скопје

145,621.00

2

2016-1-MK01-KA201-021698

Здружение за социјални иновации АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ОПЦИИ

Ул. Исаија Мажовски бр.40/2-17,  Скопје

104,975.00

3

2016-1-MK01-KA201-021659

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ул. Крсте Мисирков бб, Штип

124,475.00

4

2016-1-MK01-KA201-021676

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Ул. Ѓорче Петров бр. 73 Скопје

*) 97,700.00

ВКУПНО

468,771.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

 

Ранг листа КА202 Стратешки партнерства во стручно образование и обука

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA202-021657

Тренинг Центар ЦЕС

ул. Саса бр. 47, Скопје

112,380.00

2

2016-1-MK01-KA202-021686

ПРОБИО Дооел Скопје

Волгоградска Бр.78/1-30, Скопје

62,355.00

3

2016-1-MK01-KA202-021678

Фондација Агро Центар за Едукација

Цицо Поповик 7-2/14, Скопје

228,045.00

3

2016-1-MK01-KA202-021665

А.Б.А.Т. Балканија Скопје

ул. Ленинова, бр. 24 Скопје

 *) 154,725.00

ВКУПНО

557,505.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА203 Стратешки партнерства во високото образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA203-021670

Универзитет Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ

Бул. Гоце Делчев бр.9, Скопје

259,218.00

2

2016-1-MK01-KA203-021651

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ул. Крсте Мисирков бб, Штип

190,215.00

3

2016-1-MK01-KA203-021666

Приватен научен институт за бизнис економија - Скопје

Бул. “3-та Македонска Бригада” бр.66А

*) 103,492.00

ВКУПНО

552,925.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА204Стратешки партнерства во образование на возрасни

(РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA204-021653

Комора за приватно обезбедување на Република Македонија

ул. 50-та Дивизија бр. 47, Скопје

185,047.00

2

2016-1-MK01-KA204-021684

Институт за развој на заедницата

ул. Љупчо Божиновски Пип бр. 82, Тетово

107,855.00

3

2016-1-MK01-KA204-021692

Асоцијација Центар за интеркултурен дијалог Куманово

ул. Вера Которка бр. 39, Куманово

55,790.00

ВКУПНО

348,692.00

 

Ранг листа КА204Стратешки партнерства во образование на возрасни

(РАЗМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA204-021688

Импакт Хуб Скопје

Ул. Загребска бр. 28 V/Локал 2, Скопје

58,440.00

ВКУПНО

58,440.00

 

Резултати за Клучна акција 1 - рок на поднесување 02 февруари 2016

Ранг листа КА101 - училишно образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

 Одобрен буџет за мобилност (во €) на учесници

1

2016-1-MK01-KA101-021482

ООУ Лазо Ангеловски

Бул. АСНОМ бр.192 Скопје

14,540.00

2

2016-1-MK01-KA101-021609

СУГС Гимназија Раде Јовчевски Корчагин

Бул. 3-та Македонска Бригада бр.9 Скопје

22,360.00

3

2016-1-MK01-KA101-021495

ОУ Јосип Броз Тито

Димче Ковачески бр.64 Струга

12,080.00

4

2016-1-MK01-KA101-021583

САБА

ул.Истарска бр 33 Скопје

9,700.00

5

2016-1-MK01-KA101-021564

СОУ Гимназија “Мирче Ацев”

Ѓорче Петров бр.96а, Прилеп

10,085.00

6

2016-1-MK01-KA101-021480

ООУ Гоце Делчев

Бул. Цветан Димов бр.1 Кавадарци

9,360.00

7

2016-1-MK01-KA101-021561

ОУ Ѓорѓи Сугарев

Ул.Димитар Влахов бр.32 Битола

4,395.00

8

2016-1-MK01-KA101-021604

ОУ Дедо Иљо Малешевски

Маршал Тито ББ Берово

30,240.00

9

2016-1-MK01-KA101-021536

ПСУ Петта Приватна Гимназија

Булевар Војводина ББ Скопје- Гази баба, Скопје

*) 21,872.00

ВКУПНО

134,632.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА102 - стручно образование и обука

Одобрен буџет (во €)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Мобилност на ученици

Мобилност на наставен кадар

1

2016-1-MK01-KA102-021623

ССОУ Коле Неделковски

Андон Сурков 4а, Велес

97,594.00

 

2

2016-1-MK01-KA102-021605

СОУ Ѓорче Петров

Октомвриска бб, Прилеп

93,600.00

 

3

2016-1-MK01-KA102-021475

Академија Леонтиќ

Партизански Одреди
бр.43а, Скопје

40,498.00

3,490.00

4

2016-1-MK01-KA102-021596

Европски Волонтерски и Едукативен Центар

Борис Трајковски 42,
Кочани

59,280.00

 

5

2016-1-MK01-KA102-021595

ОСУ Ацо Русковски

Даме Груев бб, Берово

75,036.00

 

6

2016-1-MK01-KA102-021588

СОУ Јосиф Јосифовски

Македонија 1, Гевгелија

69,222.00

 

7

2016-1-MK01-KA102-021593

Асоцијација за Интернационална Мобилизација

Гоце Делчев 13,
Виница

53,322.00

 

8

2016-1-MK01-KA102-021530

СЕПУГС Арсени Јовков

Костурска бб, Скопје

24,426.00

 

9

2016-1-MK01-KA102-021633

Стопанска комора за туризам

Градски Ѕид  
блок бр.13, Скопје

 

23,050.00

10

2016-1-MK01-KA102-021613

ДУЦОР Партенија Зографски

Благоја Стефковски
бр.45, Скопје

23,532.00

7,550.00

11

2016-1-MK01-KA102-021528

АСУЦ Боро Петрушевски

Едвард Кардељ
бр.26, Скопје

21,753.00

 

12

2016-1-MK01-KA102-021527

Агенција за цивилно воздухопловство

Даме Груев 1, Скопје

 

5,450.00

13

2016-1-MK01-KA102-021534

ОСМУ Никола Штејн

Ѓорче Петров
бр.23, Тетово

110,880.00

 

14

2016-1-MK01-KA102-021492

Фондација Агро Центар за Едукација ФАЦЕ

Цицо Поповиќ
бр.7-2/14, Скопје

*) 43.087,00

8,685.00

15

2016-1-MK01-KA102-021585

САБА

Истарска бр.33, Скопје

*) 40.169,00

6,600.00

16

2016-1-MK01-KA102-021511

СОУ Гоце Делчев

Првомајска
бр.3, Валандово

*) 61.604,00

 

17

2016-1-MK01-KA102-021524

СЗСУ Ѓорче Петров

Вардарска бб,
Кавадарци

*) 47.037,00

 

ВКУПНО

861,040.00

54,825.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

РАНГ ЛИСТА КА103 - ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ

1

2016-1-MK01-KA103-021611

Универзитет Апостол Павле - Охрид

Охрид

83,700.00

2

2016-1-MK01-KA103-021559

Институт за комуникациски студии

Скоје

27,850.00

3

2016-1-MK01-KA103-021477

Универзитет на Југоистопна Европа

Тетово

130,200.00

4

2016-1-MK01-KA103-021532

Меѓународен Балкански Универзитет

Скопје

99,300.00

5

2016-1-MK01-KA103-021473

Универзитет Гоце Делчев- Штип

Штип

243,150.00

6

2016-1-MK01-KA103-021497

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Скопје

42,300.00

7

2016-1-MK01-KA103-021484

Универзитет Кирил и Методиј Скопје

Скопје

233,400.00

8

2016-1-MK01-KA103-021493

Факултет за бизнис и економија

Скопе

39,600.00

9

2016-1-MK01-KA103-021485

Американ колеџ Скопје

Скопје

30,850.00

10

2016-1-MK01-KA103-021494

Институт за бизнис економија

Скопје

36,900.00

11

2016-1-MK01-KA103-021502

Висока школа за новинарство и односи со јавноста приватна установа

Скопје

15,950.00

12

2016-1-MK01-KA103-021538

Државен Универзитет Тетово

Тетово

64,650.00

13

2016-1-MK01-KA103-021496

Уневерзитет Св.Климент Охридски Битола

Битола

134,700.00

ВКУПНО:

1,182,550.00

 

Ранг листа КА104 - Образование за возрасни

Реден број

Референтен број

Име на институција

Град

 Одобрен буџет за мобилност (во €) на учесници

1

2016-1-MK01-KA104-021549

Приватна научна установа Институт за истражување во животната средина,градежништво и енергетика

Скопје

10,870.00

2

2016-1-MK01-KA104-021570

Здружение за лична едукација,тренинг и знаење ПЕТКА

Скопје

7,153.00

ВКУПНО

18,023.00

 

Ранг листа КА105 – Младински активности

Одобрен буџет (во €)

 

Референтен број

Организација

Град

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2016-1-MK01-KA105-021626

Здружение ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИЈАЛОГ-Куманово

Куманово

 

36,107.00

 

2

2016-1-MK01-KA105-021556

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

 Прилеп

 

17,530.00

 

3

2016-1-MK01-KA105-021555

Регионална Ромска образовна младинска асоцијација

Кратово

17,290.00

 

46,080.00

ВКУПНО

17,290.00

53,637.00

46,080.00

 

РАНГ ЛИСТА КА107 - ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2016 година

Ред.
Број

Референтен број

Име на институција

Град

Просек на поени

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ
 НА ПРОФЕСОРИ

1

2016-1-MK01-KA107-021565

Еуро Колеџ Куманово

Куманово

Јапонија 84

2,410.00

2

2016-1-MK01-KA107-021541

Универзитет Климент Охридски

Битола

Албанија 82

4,920.00

3

2016-1-MK01-KA107-021630

Универзитет Апостол Павле

Охрид

Азербејџан 82

1,830.00

4

2016-1-MK01-KA107-021630

Универзитет Апостол Павле

Охрид

Мијанмар 77

2,290.00

5

2016-1-MK01-KA107-021622

Универзитет на Југоисточна Европа

Тетово

Канада 72

2,410.00

6

2016-1-MK01-KA107-021621

Меѓународен Балкански Универзитет

Скопје

Босна и Херцеговина 71

3,020.00

7

2016-1-MK01-KA107-021565

Еуро Колеџ Куманово

Куманово

Филипини 70

2,530.00

ВКУПНО

19,410.00

 

Рeзултати за акција КА205 - 2016

Ред. Бр.

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Вкупен одобрен буџет

1

2016-1-MK01-KA205-021640

Друштво за консалтинг и услуги ИНСЕПШЕН ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Скопје

Скопје

33,410.00

 

Рeзултати за акција КА347 - 2016

Ред. Бр.

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Вкупен одобрен буџет

1

2016-1-MK01-KA347-021597

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје

Скопје

5,960.00

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 01 октомври 2015

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 01 октомври  2015
РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 – 01 ОКТОМВРИ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2015-3-MK01-KA105-021444

Здружение ГЕТ  ИНОВАЦИЈА

Битола

11,225.00 €

 

 

2

2015-3-MK01-KA105-021445

РОМА Младински центар

Куманово

 

12,783.00 €

 

3

2015-3-MK01-KA105-021430

Коалиција СЕГА

Прилеп

 

21,130.00 € 

 

4

2015-3-MK01-KA105-021431

Младиинфо ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Скопје

 

8,550.00 €

 

5

2015-3-MK01-KA105-021437

ИНФО ФРОНТ

Прилеп

 

10,695.00 €

 

6

2015-3-MK01-KA105-021424

Алијанса на француски јазик и култура

Тетово

 

3,250.00 €

 

7

2015-3-MK01-KA105-021427

Аманет Добра мис.ла

Тетово

 

 

8,364.00 € 

8

2015-3-MK01-KA105-021428

Здружение за заштита на човекови права КОРАЛИ

Битола

   

11,604.00 €

9

2015-3-MK01-KA105-021419

Здружение ЈАСНА ИДНИНА

Прилеп

   

9,350.00 €

 

РEЗУЛТАТИ ЗА АКЦИЈА КА205  – 01 ОКТОМВРИ 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Oдобрен буџет

2015-3-MK01-KA205-021422

Здружение ЕКО ЛОГИК

Скопје

19,945 €

 

РEЗУЛТАТИ ЗА АКЦИЈА КА347 – 01 ОКТОМВРИ 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Oдобрен буџет

2015-3-MK01-KA347-021452

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

7,608 €

2015-3-MK01-KA347-021435

Здружение ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА

Скопје

4,470 €

 

 

Резултати за Клучна акција 107- втор рок 2015

Регион ИПА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Регистарски бр.

Одобрена партнерска држава

Вкупно одобрен буџет
(во евра)

Американ колеџ- Скопје

2015-2-МК01-КА107-021409

Албанија

1650

Универзитет на Југоисточна Европа

2015-2-МК01-КА107-021411

БиХ

1585

Висока школа за новинарство и односи со јавност

2015-2-МК01-КА107-021413

Србија

1650

 

 

Вкупно:

4885

 

Резултати за акција КА219 – 2015 Стратешки партнерства во училишно образование (за македонски училишта како партнери во странски проекти)

Р.б.

Референтен број на проектот

Назив на институцијата

Агенција одговорна за евaлвација на проектот

Вкупен износ на грантот за македонскиот партнер во проектот

1

2015-1-AT01-KA219-004988_2

СОУ Таки Даскало Битола

AT01

€40,090.00

2

2015-1-BG01-KA219-014278_5

СОУ Гоце Делчев Валандово

BG01

€ 16,215.00

3

2015-1-CZ01-KA219-013722_3

СОУ Таки Даскало Битола

CZ01

€12,725.00

4

2015-1-ES01-KA219-015733_5

ООУ Гоце Делчев Кавадарци

ES01

€7,520.00

5

2015-1-ES01-KA219-016317_5

СУГС Гимназија Орце Николов

ES01

€35,740.00

6

2015-1-IT02-KA219-015438_10

СОУ Гоце Делчев Куманово

IT02

€19,132.00

7

2015-1-IT02-KA219-015506_4

ООУ Гоце Делчев Кавадарци

IT02

€24,800.00

8

2015-1-LV01-KA219-013447_2

ЈУДГ Детска Радост Скопје

LV01

€11,100.00

9

2015-1-TR01-KA219-021405_9

СОУ Таки Даскало Битола

TR01

€38,560.00

     

Вкупно:

€205,882.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 - 2015год.

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г.:

 

Рeзултати за акција КА201 - 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Вкупен одобрен буџет

2015-1-MK01-KA201-002859

Општина Кочани

96,530.00 €

2015-1-MK01-KA201-002854

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип

202,716.00 €

2015-1-MK01-KA201-002849

СОУ Гимназија Кочо Рацин Велес

136,470.00 €

2015-1-MK01-KA201-002841

Универзитет на Југоисточна Европа

145.931.00 €

Рeзултати за акција КА202 - 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Вкупен одобрен буџет

2015-1-MK01-KA202-002839

ОСУ - Јовче Тесличков

105.854,00 €

2015-1-MK01-KA202-002851

Едукативен центар М- СЕСТ  Дооел Скопје

135.295,00 €

2015-1-MK01-KA202-002843

ПРОБИО Дооел Скопје

64.030,00 €

2015-1-MK01-KA202-002855

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип

146.627,00 €

Резултати за акција КА203 – 2015 Стратешки партнерства во високо образование

Референтен број

Институција

Одобрен буџет

2015-1-MK01-KA203-002836

Висока Школа за новинарство и односи со јавноста- приватна установа

268.870,00

2015-1-MK01-KA203-002856

Република Македонија Универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид

168.645,00 €

Резултати за акција КА204 – 2015 Стратешки партнерства во образование на возрасни

Референтен број

Институција

Одобрен буџет

2015-1-MK01-KA204-002857

Приватна образовна институција- Отворен граѓански Универзитет за доживотно учење „Ванчо Прке“

194.826,00 €

2015-1-MK01-KA204-002819

Друштво за производство, трговија и услуги Девелопмент солушнс ДООЕЛ

46.793,00 €

2015-1-MK01-KA204-002834

Приватна научна установа Институт за истражувања во животната средина, градежништво и енергетика

142.699,00 €

2015-1-MK01-KA204-002828 (*)

Здружение за образование на возрасни Центар за доживотно учење Скопје

205.400,00 €

(*) апликација од резервна листа

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 30 април 2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 – 30 АПРИЛ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2015-2-MK01-KA105-002861

Регионална ромска младинска асоцијација

Кратово

 

 

€ 15,436.00 

2

2015-2-MK01-KA105-002864

Здружение на младиволонтери пожарникари СФЕРА

Битола

 

 

10,740.00

3

2015-2-MK01-KA105-002877

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

 

21,505.00 

 

4

2015-2-MK01-KA105-002897

Здружение на граѓани Конструктор

Скопје

 

 

€ 14,365.00

5

2015-2-MK01-KA105-002872 (*)

Здружение Еколошко друштво ПЛАНЕТУМ Струмица

Струмица

€ 15,185.00

 

 

6

2015-2-MK01-KA105-002894 (*)

Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија

Битола

 

€ 8,052.00

 

(*) апликации од резервна листа

РЕЗУЛТАТИ - КА107 прв рок 2015г

15 јули 2015

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА107 прв рок 2015г.:

 

ИНСТИТУЦИЈА

Регистарски бр.

Вкупно одобрен буџет

1

Универзитет Апостол Павле - Охрид

2015-1-МК01-КА107-002805

8.360 евра

2

Евро Колеџ - Куманово

2015-1-МК01-КА107-002761

5.460евра

3

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

2015-1-МК01-КА107-002795

6.440 евра

 

РЕЗУЛТАТИ КA1 - ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА, 2015 год.

 

РАНГ ЛИСТА КА101 - УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2015 година

Р.б.

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ
 НА УЧЕСНИЦИ

1

2015-1-MK01-KA101-002744

СУГС „Раде Јовчевски Корчагин

Скопје

9,120.00 €

2

2015-1-MK01-KA101-002734

ССОУ „Моша Пијаде

Тетово

25,920.00 €

3

2015-1-MK01-KA101-002781

ООУ „Борис Трајковски

Струмица

13,320.00 €