Резултати за Клучна акција 1 (под-акција КА107) - рок на поднесување 15 септември 2017

Ранг листа КА107 - Високо образование  - 2017 година, втор рок

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Побаран буџет

Одобрен буџет за мобилност
 на професори

1

2016-2-MK01-KA107-035087

Универзитет Климент Охридски

Битола

8.870,00 €

8.870,00 €

2

2016-2-MK01-KA107-035086

Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје

Скопје

1.650,00 €

1.650,00 €

3

2016-2-MK01-KA107-035088

Универзитет Апостол Павле

Охрид

1.830,00 €

1.830,00 €

 

 

 

 

Вкупно:

12.350,00 €

 

Резултати за грантирани проекти од полето на младите (Под-акции KA105, КА205 и КА347) - рок на поднесување 04 октомври 2016

 

Ранг листа – Под-акција КА105 – рок на доставување  04 октомври 2016 година

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2016-3-MK01-KA105-035130

Здружение на граѓани за демократија Тогетхер Мацедониа Битола

Браќа Мингови бр.5

Битола

   

14,364.00 €

2

2016-3-MK01-KA105-035118

Здружение за информатичко едуцирање Гет Иновација Битола

Кленоец бр.3,

Битола

   

17,656.00

3

2016-3-MK01-KA105-035102

Здружение на граѓани Младите можат Скопје

Христо Смирненски

бр.11, Скопје

16,385.00 €

   

4

2016-3-MK01-KA105-035103

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија-Битола

Солунска

бр. 151, Битола

 

10,683.00

 

5

2016-3-MK01-KA105-035108

Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал Скопје

Трифун Хаџијанев

бр. 5/5-1,Скопје

 

10,868.00 €

 

6

2016-3-MK01-KA105-035092

Коалиција на младински организации СЕГА-Прилеп

Бул. Маршал Тито

бр.112-Е, Прилеп

 

21,340.00 €

 

7

2016-3-MK01-KA105-035100

Здружение Младински Совет-Прилеп

Кире Ристески

бр.11а, Прилеп

 

10,167.00

 

Вкупно по област

16,385.00

53,058.00

32,020.00

ВКУПНО

101,463.00

 

Ранг листа за под-акција КА205 - Стратешки партнерства во полето на млади- рок за поднесување 04 октомври 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-3-MK01-KA205-035105

Девелопмент солушенс

Сава Ковачевич 27А,
Скопје

44,645.00

ВКУПНО:

44,645.00

 

Ранг листа за под-акција  КА347 - Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите - рок за поднесување 04 октомври 2016

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-3-MK01-KA347-035084

Коалиција СЕГА

Маршал ТИТО 112-E,
Прилеп

6,180.00

ВКУПНО:

6,180.00

 

Резултати за грантирани проекти од полето на младите (Под акции КА105, КА205 и КА347) - рок на поднесување 26 април 2016

Ранг листа – Под-акција КА105 – рок на доставување  26 април 2016 година

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

Мобилност на младински работници

Европски Волонтерски Сервис

Младинска размена

1

2016-2-MK01-KA105-021717

Здружение млади во акција

Борис Кидрич 163-5

Ресен

   

11,220.00 €

2

2016-2-MK01-KA105-021744

Подружница на Асоцијација на Агенции за локална демократија во РМ

Партизански Одреди 43б/1-5, Скопје

 

13,416.67 €

 

3

2016-2-MK01-KA105-021724

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија

Солунска 151, Битола

16,290.00 €

   

4

2016-2-MK01-KA105-021743

Здружение за одржлив развој Сфера Македонија

Солунска 151, Битола

 

5,008.33 €

 

5

2016-2-MK01-KA105-021730

Здружение на млади Инфо Фронт

Андон Славејко бб, Прилеп

   

8,558.00 €

6

2016-2-MK01-KA105-021707

Здружение регионална ромска образовна младинска асоцијација

Тошо Куковски бб,

Кратово

   

7,932.00 €

7

2016-2-MK01-KA105-021740

Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал Скопје

Трифун Хаџијанев 5/5-1,

Скопје

 

22,218.31 €

 

8

2016-2-MK01-KA105-021718

Здружение на млади Инфо Фронт Прилеп

 

Андон Славејко бб,
Прилеп

 

 

5,915.00 €

 

9

2016-2-MK01-KA105-021728

Друштво за услуги Текнолоџи Парк ДОО- Тетово

Илинденска бр.335
Тетово

 

 

*)11,362.00 €

Вкупно по област

16,290.00

46,558.31

39,072.00

ВКУПНО

101,920.31

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

РАНГ ЛИСТА КА205 - Стратешки партнерства во полето на млади, рок -26 април 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-2-MK01-KA205-021756

Коалиција СЕГА

Маршал Тито 112-е, Прилеп

9,550.00

ВКУПНО:

9,550.00

 

РАНГ ЛИСТА КА205 - КА347 - 2 рок – 26 април 2016

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ

1

2016-2-MK01-KA347-021726

Македонска медицинска студентска асоцијација

Водњанска 17, Скопје

6,052.00

ВКУПНО:

6,052.00

 

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016, подакција КА219 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016, подакција КА219 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Ред. Бр.

Референтен број

Име на институција

Адреса и Место

Одобрен буџет
(во €)

1

2016-1-BG01-KA219-023733_5

ЈУДГ ДЕТСКА РАДОСТ

Бапчор, 2, Скопје

11,750.00

2

2016-1-CZ01-KA219-023981_5

СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА

Самоилова  39, Прилеп

17,530.00

3

2016-1-EE01-KA219-017301_4

ССОУ МОША ПИЈАДЕ

Илинденска, бб, Тетово

17,280.00

4

2016-1-FI01-KA219-022716_4

СОУ МИРКО МИЛЕВСКИ

Рудничка 2, Кичево

26,115.00

5

2016-1-FR01-KA219-024021_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

23,150.00

6

2016-1-IE01-KA219-016902_5

ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ Бучин

с. Бучин, Крушево

26,035.00

7

2016-1-IT02-KA219-024158_2

ООУ КОЧО РАЦИН, Нов Дојран

Ристо Калов, Нов Дојран

22,815.00

8

2016-1-LT01-KA219-023163_4

СОУ ПЕРО НАКОВ

Моша Пијаде, бб, Куманово

14,750.00

9

2016-1-PL01-KA219-026498_6

ООУ ЈОАКИМ КРЧОВСКИ

Свети Јоаким Осоговски, 139, Крива Паланка

19,635.00

10

2016-1-PL01-KA219-026660_7

ООУ ТОЛИ ЗОРДУМИС

Боро Прцан 38, Куманово

25,210.00

11

2016-1-RO01-KA219-024413_4

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цветан Димов 1, Кавадарци

23,390.00

12

2016-1-SE01-KA219-022098_2

СУГС ОРЦЕ НИКОЛОВ

Бул. Илинден, бр.101, Скопје

25,320.00

13

2016-1-TR01-KA219-034003_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

17,500.00

14

2016-1-TR01-KA219-034218_7

СЕПУГС ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН

Вера Јоциќ, бб, Скопје

17,880.00

15

2016-1-TR01-KA219-034227_6

ООУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

Радое Димиќ, бб, Куманово

22,400.00

16

2016-1-TR01-KA219-034289_3

ССОУ МОША ПИЈАДЕ

Илинденска, бб, Тетово

14,010.00

17

2016-1-TR01-KA219-034576_2

ООУ ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ

Бул. АСНОМ, бр. 192, Скопје

15,775.00

18

2016-1-TR01-KA219-035080_4

СОУ ТАКИ ДАСКАЛО

Димитар Илиевски Мурато 37, Битола

14,085.00

ВКУПНО

354,630.00

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 31 март 2016

Ранг листа КА201/КА219Стратешки партнерства во училишно образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA201-021703

Биро за развој на образование

Ул. Руџер Бошковиќ бр. 20, Скопје

145,621.00

2

2016-1-MK01-KA201-021698

Здружение за социјални иновации АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ОПЦИИ

Ул. Исаија Мажовски бр.40/2-17,  Скопје

104,975.00

3

2016-1-MK01-KA201-021659

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ул. Крсте Мисирков бб, Штип

124,475.00

4

2016-1-MK01-KA201-021676

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Ул. Ѓорче Петров бр. 73 Скопје

*) 97,700.00

ВКУПНО

468,771.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

 

Ранг листа КА202 Стратешки партнерства во стручно образование и обука

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA202-021657

Тренинг Центар ЦЕС

ул. Саса бр. 47, Скопје

112,380.00

2

2016-1-MK01-KA202-021686

ПРОБИО Дооел Скопје

Волгоградска Бр.78/1-30, Скопје

62,355.00

3

2016-1-MK01-KA202-021678

Фондација Агро Центар за Едукација

Цицо Поповик 7-2/14, Скопје

228,045.00

3

2016-1-MK01-KA202-021665

А.Б.А.Т. Балканија Скопје

ул. Ленинова, бр. 24 Скопје

 *) 154,725.00

ВКУПНО

557,505.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА203 Стратешки партнерства во високото образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA203-021670

Универзитет Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ

Бул. Гоце Делчев бр.9, Скопје

259,218.00

2

2016-1-MK01-KA203-021651

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ул. Крсте Мисирков бб, Штип

190,215.00

3

2016-1-MK01-KA203-021666

Приватен научен институт за бизнис економија - Скопје

Бул. “3-та Македонска Бригада” бр.66А

*) 103,492.00

ВКУПНО

552,925.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА204Стратешки партнерства во образование на возрасни

(РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA204-021653

Комора за приватно обезбедување на Република Македонија

ул. 50-та Дивизија бр. 47, Скопје

185,047.00

2

2016-1-MK01-KA204-021684

Институт за развој на заедницата

ул. Љупчо Божиновски Пип бр. 82, Тетово

107,855.00

3

2016-1-MK01-KA204-021692

Асоцијација Центар за интеркултурен дијалог Куманово

ул. Вера Которка бр. 39, Куманово

55,790.00

ВКУПНО

348,692.00

 

Ранг листа КА204Стратешки партнерства во образование на возрасни

(РАЗМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Одобрен буџет

(во €)

1

2016-1-MK01-KA204-021688

Импакт Хуб Скопје

Ул. Загребска бр. 28 V/Локал 2, Скопје

58,440.00

ВКУПНО

58,440.00

 

Резултати за Клучна акција 1 - рок на поднесување 02 февруари 2016

Ранг листа КА101 - училишно образование

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

 Одобрен буџет за мобилност (во €) на учесници

1

2016-1-MK01-KA101-021482

ООУ Лазо Ангеловски

Бул. АСНОМ бр.192 Скопје

14,540.00

2

2016-1-MK01-KA101-021609

СУГС Гимназија Раде Јовчевски Корчагин

Бул. 3-та Македонска Бригада бр.9 Скопје

22,360.00

3

2016-1-MK01-KA101-021495

ОУ Јосип Броз Тито

Димче Ковачески бр.64 Струга

12,080.00

4

2016-1-MK01-KA101-021583

САБА

ул.Истарска бр 33 Скопје

9,700.00

5

2016-1-MK01-KA101-021564

СОУ Гимназија “Мирче Ацев”

Ѓорче Петров бр.96а, Прилеп

10,085.00

6

2016-1-MK01-KA101-021480

ООУ Гоце Делчев

Бул. Цветан Димов бр.1 Кавадарци

9,360.00

7

2016-1-MK01-KA101-021561

ОУ Ѓорѓи Сугарев

Ул.Димитар Влахов бр.32 Битола

4,395.00

8

2016-1-MK01-KA101-021604

ОУ Дедо Иљо Малешевски

Маршал Тито ББ Берово

30,240.00

9

2016-1-MK01-KA101-021536

ПСУ Петта Приватна Гимназија

Булевар Војводина ББ Скопје- Гази баба, Скопје

*) 21,872.00

ВКУПНО

134,632.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

Ранг листа КА102 - стручно образование и обука

Одобрен буџет (во €)

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

Мобилност на ученици

Мобилност на наставен кадар

1

2016-1-MK01-KA102-021623

ССОУ Коле Неделковски

Андон Сурков 4а, Велес

97,594.00

 

2

2016-1-MK01-KA102-021605

СОУ Ѓорче Петров

Октомвриска бб, Прилеп

93,600.00

 

3

2016-1-MK01-KA102-021475

Академија Леонтиќ

Партизански Одреди
бр.43а, Скопје

40,498.00

3,490.00

4

2016-1-MK01-KA102-021596

Европски Волонтерски и Едукативен Центар

Борис Трајковски 42,
Кочани

59,280.00

 

5

2016-1-MK01-KA102-021595

ОСУ Ацо Русковски

Даме Груев бб, Берово

75,036.00

 

6

2016-1-MK01-KA102-021588

СОУ Јосиф Јосифовски

Македонија 1, Гевгелија

69,222.00

 

7

2016-1-MK01-KA102-021593

Асоцијација за Интернационална Мобилизација

Гоце Делчев 13,
Виница

53,322.00

 

8

2016-1-MK01-KA102-021530

СЕПУГС Арсени Јовков

Костурска бб, Скопје

24,426.00

 

9

2016-1-MK01-KA102-021633

Стопанска комора за туризам

Градски Ѕид  
блок бр.13, Скопје

 

23,050.00

10

2016-1-MK01-KA102-021613

ДУЦОР Партенија Зографски

Благоја Стефковски
бр.45, Скопје

23,532.00

7,550.00

11

2016-1-MK01-KA102-021528

АСУЦ Боро Петрушевски

Едвард Кардељ
бр.26, Скопје

21,753.00

 

12

2016-1-MK01-KA102-021527

Агенција за цивилно воздухопловство

Даме Груев 1, Скопје

 

5,450.00

13

2016-1-MK01-KA102-021534

ОСМУ Никола Штејн

Ѓорче Петров
бр.23, Тетово

110,880.00

 

14

2016-1-MK01-KA102-021492

Фондација Агро Центар за Едукација ФАЦЕ

Цицо Поповиќ
бр.7-2/14, Скопје

*) 43.087,00

8,685.00

15

2016-1-MK01-KA102-021585

САБА

Истарска бр.33, Скопје

*) 40.169,00

6,600.00

16

2016-1-MK01-KA102-021511

СОУ Гоце Делчев

Првомајска
бр.3, Валандово

*) 61.604,00

 

17

2016-1-MK01-KA102-021524

СЗСУ Ѓорче Петров

Вардарска бб,
Кавадарци

*) 47.037,00

 

ВКУПНО

861,040.00

54,825.00

*) Финансирање активирано од резервна листа

 

РАНГ ЛИСТА КА103 - ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2016 година

Ред. Број

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ

1

2016-1-MK01-KA103-021611

Универзитет Апостол Павле - Охрид

Охрид

83,700.00

2

2016-1-MK01-KA103-021559

Институт за комуникациски студии

Скоје

27,850.00

3

2016-1-MK01-KA103-021477

Универзитет на Југоистопна Европа

Тетово

130,200.00

4

2016-1-MK01-KA103-021532

Меѓународен Балкански Универзитет

Скопје

99,300.00

5

2016-1-MK01-KA103-021473

Универзитет Гоце Делчев- Штип

Штип

243,150.00

6

2016-1-MK01-KA103-021497

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Скопје

42,300.00

7

2016-1-MK01-KA103-021484

Универзитет Кирил и Методиј Скопје

Скопје

233,400.00

8

2016-1-MK01-KA103-021493

Факултет за бизнис и економија

Скопе

39,600.00

9

2016-1-MK01-KA103-021485

Американ колеџ Скопје

Скопје

30,850.00

10

2016-1-MK01-KA103-021494

Институт за бизнис економија

Скопје

36,900.00

11

2016-1-MK01-KA103-021502

Висока школа за новинарство и односи со јавноста приватна установа

Скопје

15,950.00

12

2016-1-MK01-KA103-021538

Државен Универзитет Тетово

Тетово

64,650.00

13

2016-1-MK01-KA103-021496

Уневерзитет Св.Климент Охридски Битола

Битола

134,700.00

ВКУПНО:

1,182,550.00

 

Ранг листа КА104 - Образование за возрасни

Реден број

Референтен број

Име на институција

Град

 Одобрен буџет за мобилност (во €) на учесници

1

2016-1-MK01-KA104-021549

Приватна научна установа Институт за истражување во животната средина,градежништво и енергетика

Скопје

10,870.00

2

2016-1-MK01-KA104-021570

Здружение за лична едукација,тренинг и знаење ПЕТКА

Скопје

7,153.00

ВКУПНО

18,023.00

 

Ранг листа КА105 – Младински активности

Одобрен буџет (во €)

 

Референтен број

Организација

Град

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2016-1-MK01-KA105-021626

Здружение ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИЈАЛОГ-Куманово

Куманово

 

36,107.00

 

2

2016-1-MK01-KA105-021556

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

 Прилеп

 

17,530.00

 

3

2016-1-MK01-KA105-021555

Регионална Ромска образовна младинска асоцијација

Кратово

17,290.00

 

46,080.00

ВКУПНО

17,290.00

53,637.00

46,080.00

 

РАНГ ЛИСТА КА107 - ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2016 година

Ред.
Број

Референтен број

Име на институција

Град

Просек на поени

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ
 НА ПРОФЕСОРИ

1

2016-1-MK01-KA107-021565

Еуро Колеџ Куманово

Куманово

Јапонија 84

2,410.00

2

2016-1-MK01-KA107-021541

Универзитет Климент Охридски

Битола

Албанија 82

4,920.00

3

2016-1-MK01-KA107-021630

Универзитет Апостол Павле

Охрид

Азербејџан 82

1,830.00

4

2016-1-MK01-KA107-021630

Универзитет Апостол Павле

Охрид

Мијанмар 77

2,290.00

5

2016-1-MK01-KA107-021622

Универзитет на Југоисточна Европа

Тетово

Канада 72

2,410.00

6

2016-1-MK01-KA107-021621

Меѓународен Балкански Универзитет

Скопје

Босна и Херцеговина 71

3,020.00

7

2016-1-MK01-KA107-021565

Еуро Колеџ Куманово

Куманово

Филипини 70

2,530.00

ВКУПНО

19,410.00

 

Рeзултати за акција КА205 - 2016

Ред. Бр.

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Вкупен одобрен буџет

1

2016-1-MK01-KA205-021640

Друштво за консалтинг и услуги ИНСЕПШЕН ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Скопје

Скопје

33,410.00

 

Рeзултати за акција КА347 - 2016

Ред. Бр.

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Вкупен одобрен буџет

1

2016-1-MK01-KA347-021597

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје

Скопје

5,960.00

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 01 октомври 2015

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 01 октомври  2015
РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 – 01 ОКТОМВРИ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2015-3-MK01-KA105-021444

Здружение ГЕТ  ИНОВАЦИЈА

Битола

11,225.00 €

 

 

2

2015-3-MK01-KA105-021445

РОМА Младински центар

Куманово

 

12,783.00 €

 

3

2015-3-MK01-KA105-021430

Коалиција СЕГА

Прилеп

 

21,130.00 € 

 

4

2015-3-MK01-KA105-021431

Младиинфо ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Скопје

 

8,550.00 €

 

5

2015-3-MK01-KA105-021437

ИНФО ФРОНТ

Прилеп

 

10,695.00 €

 

6

2015-3-MK01-KA105-021424

Алијанса на француски јазик и култура

Тетово

 

3,250.00 €

 

7

2015-3-MK01-KA105-021427

Аманет Добра мис.ла

Тетово

 

 

8,364.00 € 

8

2015-3-MK01-KA105-021428

Здружение за заштита на човекови права КОРАЛИ

Битола

   

11,604.00 €

9

2015-3-MK01-KA105-021419

Здружение ЈАСНА ИДНИНА

Прилеп

   

9,350.00 €

 

РEЗУЛТАТИ ЗА АКЦИЈА КА205  – 01 ОКТОМВРИ 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Oдобрен буџет

2015-3-MK01-KA205-021422

Здружение ЕКО ЛОГИК

Скопје

19,945 €

 

РEЗУЛТАТИ ЗА АКЦИЈА КА347 – 01 ОКТОМВРИ 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Град

Oдобрен буџет

2015-3-MK01-KA347-021452

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

7,608 €

2015-3-MK01-KA347-021435

Здружение ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА

Скопје

4,470 €

 

 

Резултати за Клучна акција 107- втор рок 2015

Регион ИПА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Регистарски бр.

Одобрена партнерска држава

Вкупно одобрен буџет
(во евра)

Американ колеџ- Скопје

2015-2-МК01-КА107-021409

Албанија

1650

Универзитет на Југоисточна Европа

2015-2-МК01-КА107-021411

БиХ

1585

Висока школа за новинарство и односи со јавност

2015-2-МК01-КА107-021413

Србија

1650

 

 

Вкупно:

4885

 

Резултати за акција КА219 – 2015 Стратешки партнерства во училишно образование (за македонски училишта како партнери во странски проекти)

Р.б.

Референтен број на проектот

Назив на институцијата

Агенција одговорна за евaлвација на проектот

Вкупен износ на грантот за македонскиот партнер во проектот

1

2015-1-AT01-KA219-004988_2

СОУ Таки Даскало Битола

AT01

€40,090.00

2

2015-1-BG01-KA219-014278_5

СОУ Гоце Делчев Валандово

BG01

€ 16,215.00

3

2015-1-CZ01-KA219-013722_3

СОУ Таки Даскало Битола

CZ01

€12,725.00

4

2015-1-ES01-KA219-015733_5

ООУ Гоце Делчев Кавадарци

ES01

€7,520.00

5

2015-1-ES01-KA219-016317_5

СУГС Гимназија Орце Николов

ES01

€35,740.00

6

2015-1-IT02-KA219-015438_10

СОУ Гоце Делчев Куманово

IT02

€19,132.00

7

2015-1-IT02-KA219-015506_4

ООУ Гоце Делчев Кавадарци

IT02

€24,800.00

8

2015-1-LV01-KA219-013447_2

ЈУДГ Детска Радост Скопје

LV01

€11,100.00

9

2015-1-TR01-KA219-021405_9

СОУ Таки Даскало Битола

TR01

€38,560.00

     

Вкупно:

€205,882.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 - 2015год.

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г.:

 

Рeзултати за акција КА201 - 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Вкупен одобрен буџет

2015-1-MK01-KA201-002859

Општина Кочани

96,530.00 €

2015-1-MK01-KA201-002854

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип

202,716.00 €

2015-1-MK01-KA201-002849

СОУ Гимназија Кочо Рацин Велес

136,470.00 €

2015-1-MK01-KA201-002841

Универзитет на Југоисточна Европа

145.931.00 €

Рeзултати за акција КА202 - 2015

Регистарски бр.

ИНСТИТУЦИЈА

Вкупен одобрен буџет

2015-1-MK01-KA202-002839

ОСУ - Јовче Тесличков

105.854,00 €

2015-1-MK01-KA202-002851

Едукативен центар М- СЕСТ  Дооел Скопје

135.295,00 €

2015-1-MK01-KA202-002843

ПРОБИО Дооел Скопје

64.030,00 €

2015-1-MK01-KA202-002855

Универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип

146.627,00 €

Резултати за акција КА203 – 2015 Стратешки партнерства во високо образование

Референтен број

Институција

Одобрен буџет

2015-1-MK01-KA203-002836

Висока Школа за новинарство и односи со јавноста- приватна установа

268.870,00

2015-1-MK01-KA203-002856

Република Македонија Универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид

168.645,00 €

Резултати за акција КА204 – 2015 Стратешки партнерства во образование на возрасни

Референтен број

Институција

Одобрен буџет

2015-1-MK01-KA204-002857

Приватна образовна институција- Отворен граѓански Универзитет за доживотно учење „Ванчо Прке“

194.826,00 €

2015-1-MK01-KA204-002819

Друштво за производство, трговија и услуги Девелопмент солушнс ДООЕЛ

46.793,00 €

2015-1-MK01-KA204-002834

Приватна научна установа Институт за истражувања во животната средина, градежништво и енергетика

142.699,00 €

2015-1-MK01-KA204-002828 (*)

Здружение за образование на возрасни Центар за доживотно учење Скопје

205.400,00 €

(*) апликација од резервна листа

 

Резултати за КА105 - рок за поднесување 30 април 2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 – 30 АПРИЛ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2015-2-MK01-KA105-002861

Регионална ромска младинска асоцијација

Кратово

 

 

€ 15,436.00 

2

2015-2-MK01-KA105-002864

Здружение на младиволонтери пожарникари СФЕРА

Битола

 

 

10,740.00

3

2015-2-MK01-KA105-002877

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

 

21,505.00 

 

4

2015-2-MK01-KA105-002897

Здружение на граѓани Конструктор

Скопје

 

 

€ 14,365.00

5

2015-2-MK01-KA105-002872 (*)

Здружение Еколошко друштво ПЛАНЕТУМ Струмица

Струмица

€ 15,185.00

 

 

6

2015-2-MK01-KA105-002894 (*)

Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија

Битола

 

€ 8,052.00

 

(*) апликации од резервна листа

РЕЗУЛТАТИ - КА107 прв рок 2015г

15 јули 2015

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА107 прв рок 2015г.:

 

ИНСТИТУЦИЈА

Регистарски бр.

Вкупно одобрен буџет

1

Универзитет Апостол Павле - Охрид

2015-1-МК01-КА107-002805

8.360 евра

2

Евро Колеџ - Куманово

2015-1-МК01-КА107-002761

5.460евра

3

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

2015-1-МК01-КА107-002795

6.440 евра

 

РЕЗУЛТАТИ КA1 - ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА, 2015 год.

 

РАНГ ЛИСТА КА101 - УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ  - 2015 година

Р.б.

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ
 НА УЧЕСНИЦИ

1

2015-1-MK01-KA101-002744

СУГС „Раде Јовчевски Корчагин

Скопје

9,120.00 €

2

2015-1-MK01-KA101-002734

ССОУ „Моша Пијаде

Тетово

25,920.00 €

3

2015-1-MK01-KA101-002781

ООУ „Борис Трајковски

Струмица

13,320.00 €

4

2015-1-MK01-KA101-002789

СУГС „Гимназија Орце Николов

Скопје

30,825.00 €

5

2015-1-MK01-KA101-002736

ЈУДГ 8-ми Март

Струга

12,020.00 €

 

РАНГ ЛИСТА КА102 - СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - 2015 година

 

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет – Акција KA102

МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ

МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР

1

2015-1-MK01-KA102-002725

СЕПУГС „Арсени Јовков“

Скопје

20,018.00 €

4,395.00 €

2

2015-1-MK01-KA102-002757

СУГС „Лазар Танев“

Скопје

59,242.00 €

 

3

2015-1-MK01-KA102-002784

Мак. актуарско здружение „АКТУАР“

Скопје

 

12,250.00 €

4

2015-1-MK01-KA102-002750

СОУ „Ѓорче Петров“

Прилеп

64,586.00 €

 

5

2015-1-MK01-KA102-002763

Средношколска академија „САБА“

Скопје

23,436.00 €

8,725.00 €

6

2015-1-MK01-KA102-002786

ССОУ „Моша Пијаде“

Тетово

23,836.00 €

 

7

2015-1-MK01-KA102-002785

ДУЦОР „Партенија Зографски“

Скопје

25,272.00 €

8,025.00 €

8

2015-1-MK01-KA102-002747

СОУ „Гоце Делчев“

Валандово

21,508.00 €

 

9

2015-1-MK01-KA102-002746

ОСМУ „Никола Штејн“

Тетово

61,065.00 €

 

10

2015-1-MK01-KA102-002777

СОУ „Јосиф Јосифовски“

Гевгелија

43,571.00 €

 

11

2015-1-MK01-KA102-002812

Здружение „Младински совет“

Прилеп

19,944.00 €

19,404.00 €

12

2015-1-MK01-KA102-002780

ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“

Охрид

76,497.00 €

 

13

2015-1-MK01-KA102-002804

СОУ „Јовче Тесличков“

Велес

 

10,350.00 €

14

2015-1-MK01-KA102-002787

СОУ „Св.Наум Охридски“

Мак.Брод

47,037.00 €

 

15

2015-1-MK01-KA102-002741

ВЕТ Центар

Скопје

 

24,400.00 €

16

2015-1-MK01-KA102-002801

Клиника за детски болести

Скопје

 

53,438.00 €

 

 

 

ВКУПНО

486,012.00 €

140,987.00 €

 

 

РАНГ ЛИСТА КА103 - ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ - 2015 година

Р.б.

Регистарски бр.

Институција

Место

ВКУПНО

1

2015-1-MK01-KA103-002762

Евро Колеџ Куманово

Куманово

16,200.00 €

2

2015-1-MK01-KA103-002817

Универзитет на Југоисточна Европа

Тетово

156,000.00 €

3

2015-1-MK01-KA103-002723

Институт за бизнис економија

Скопје

45,000.00 €

4

2015-1-MK01-KA103-002732

Интегриран Бизнис Факултет

Скопје

34,050.00 €

5

2015-1-MK01-KA103-002719

Европски Универзитет - Скопје

Скопје

44,950.00 €

6

2015-1-MK01-KA103-002718

Американ Колеџ

Скопје

29,850.00 €

7

2015-1-MK01-KA103-002726

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Скопје

221,250.00 €

8

2015-1-MK01-KA103-002728

Државен Универзитет во Тетово

Тетово

122,650.00 €

9

2015-1-MK01-KA103-002740

Универзитет Св. Климент Охридски

Битола

114,750.00 €

10

2015-1-MK01-KA103-002793

Меѓународен балкански универзитет

Скопје

62,400.00 €

11

2015-1-MK01-KA103-002742

Универзитет Апостол Павле - Охрид

Охрид

66,750.00 €

 

РАНГ ЛИСТА КА104 - ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ- 2015 година

Р.б.

Референтен број

Име на институција

Град

ОДОБРЕН БУЏЕТ ЗА МОБИЛНОСТ
 НА УЧЕСНИЦИ

1

2015-1-MK01-KA104-002751

А.Б.А.Т   Балканија

Скопје

12,570.00 €

Резултати за КА105 и КА205 - рок за поднесување 04 февруари 2015

28 мај 2015г.

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 - 04 ФЕВРУАРИ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2015-1-MK01-KA105-002684

Здружение за информирање и едукација

Скопје

 

€ 15,051.00

 

2

2015-1-MK01-KA105-002654

Младински совет Прилеп

Прилеп

 

€ 21,625.00

 

3

2015-1-MK01-KA105-002671

ГЕТ ИНОВАЦИЈА

Битола

 

 

€ 18,900.00

4

2015-1-MK01-KA105-002708

Асоцијација 615 Битола

Битола

 

 

€ 18,980.00

5

2015-1-MK01-KA105-002681

Здружение на младиволонтери пожарникари СФЕРА

Битола

€ 14,640.00

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 205 - 04 ФЕВРУАРИ 2015

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет

 

 

1

2015-1-MK01-KA205-002714

Младиинфо Интернационал

Скопје

€ 33,000.00

 

 

Резултати од селекција на промотори на програмата ЕРАЗМУС+ за 2015 година

ПРОМОТОРИ на Програмата ЕРАЗМУС+ за 2015

1.Совет за превентива против малолетничка деликвенција - Кавадарци

2.Здружение на граѓани -
Биосфера-Центар за едукација, заштита на животната средина и природа - Битола

3.Средно општинско училиште - Гимназија Кочо Рацин Велес

4.Средно општинско училиште - Св. Наум Охридски - Македонски Брод

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1 - рок за аплицирање 07 март 2014г.

09 октомври 2014г.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1 (рок за аплицирање 24 март 2014г.):

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1 - ОБЛАСТ: МОБИЛНОСТ НА КАДАР ВО УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Листа на одобрени апликации; рок за аплицирање 24 март 2014

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет - Акција

КА101: МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР

1

2014-1-MK01-KA101-000174

ПСУ Пета Приватна Гимназија

Скопје

€ 17,544.00

2

2014-1-MK01-KA101-000243

СОУ Јане Сандански

Струмица

€ 11,636.00

3

2014-1-MK01-KA101-000169

Крсте Мисирков

Скопје

€ 5,442.00

4

2014-1-MK01-KA101-000150

ООУ Гоце Делчев

Кавадарци

€ 1,884.00

5

2014-1-MK01-KA101-000152

ООУ Гоце Делчев

Неготино

1,884.00

6

2014-1-MK01-KA101-000185

СОУ Таки Даскало

Битола

€ 12,435.00

7

2014-1-MK01-KA101-000118

СУГС Орце Николов

Скопје

€ 14,402.00

8

2014-1-MK01-KA101-000176

СОЕПТУ Кузман Јосиовски-Питу

Прилеп

9,880.00

9

2014-1-MK01-KA101-000189

СОУ Ѓорче Петров

Прилеп

€ 12,210.00

10

2014-1-MK01-KA101-000194

СОУ Кочо Рацин

Велес

21,243.00

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 102 - ОБЛАСТ: МОБИЛНОСТ НА КАДАР ВО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Листа на одобрени апликации; рок за аплицирање 24 март 2014

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџетАкција KA102

 

МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ

МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР

1

2014-1-MK01-KA102-000056

Центар за личен и професионален развој

Кавадарци

€ 55,018.00

 

2

2014-1-MK01-KA102-000078

Шумарско земјоделско училиштеЃорче Петров

Кавадарци

58,050.00

 

3

2014-1-MK01-KA102-000181

СОУ „Јосиф Јосифовски

Гевгелија

€ 37,325.00

 

4

2014-1-MK01-KA102-000063

Петта приватна гимназија

Скопје

€ 26,930.00

 

5

2014-1-MK01-KA102-000048

СЕТУ „Михајло Пупин

Скопје

€ 50,790.00

€ 18,060.00

6

2014-1-MK01-KA102-000090

Центар за меѓукултурен дијалог

Куманово

€ 30,511.00

 

7

2014-1-MK01-KA102-000062

ФИЛИПМ експорт импорт

Битола

 

€ 19,866.00

8

2014-1-MK01-KA102-000023

ПРОБИО ДООЕЛ Скопје

Скопје

€ 37,325.00

 

9

2014-1-MK01-KA102-000003

АСУЦ „Боро Петрушевски

Скопје

€ 18,814.00

 

10

2014-1-MK01-KA102-000089

Развоен центар Ново Село

Струмица

€ 55,023.00

 

11

2014-1-MK01-KA102-000034

ОСУ „Јовче Тесличков

Велес

 

€ 10,725.00

12

2014-1-MK01-KA102-000010

СОУ „Перо Наков

Куманово

€ 31,932.00

 

13

2014-1-MK01-KA102-000014

ФАЦЕ

Скопје

€ 57,195.00

 

14

2014-1-MK01-KA102-000016

ПСЦО Академија Леонтиќ

Скопје

€ 16,535.00

 

15

2014-1-MK01-KA102-000086

ДУЦОР „Партенија Зографски

Скопје

€ 30,700.00

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 103 - ОБЛАСТ: МОБИЛНОСТ ВО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Листа на одобрени апликации; рок за аплицирање 24 март 2014

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет

 

1

2014-1-MK01-KA103-000040

Американ Колеџ Скопје

Скопје

€ 65,400.00

2

2014-1-MK01-KA103-000019

Висока школа за за новинарство и односи со јавност

Скопје

€ 28,850.00

3

2014-1-MK01-KA103-000041

Државен Универзитет Тетово

Тетово

€ 106,050.00

4

2014-1-MK01-KA103-000004

Интегриран Бизнис Институт

Скопје

€ 27,850.00

5

2014-1-MK01-KA103-000029

Меѓународен балкански Универзитет

Скопје

€ 59,700.00

6

2014-1-MK01-KA103-000009

Прв приватен Универзитет ФОН

Скопје

€ 39,900.00

7

2014-1-MK01-KA103-000025

Универзитет Апостол Павле - Охрид

Охрид

€ 65,400.00

8

2014-1-MK01-KA103-000031

Универзитет Гоце Делчев - Штип

Штип

€ 154,650.00

9

2014-1-MK01-KA103-000091

Универзитет на Југоисточна Европа

Тетово

€ 85,200.00

10

2014-1-MK01-KA103-000051

Универзитет Св. Климент Охридски

Битола

€ 157,350.00

11

2014-1-MK01-KA103-000008

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Скопје

€ 188,550.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 104 - ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет - Акција

КА104

1

2014-1-MK01-KA104-000085

Здружение за лична едукација

тренинг и знаење Петка

Скопје

€ 5,310.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 105 - ОБЛАСТ: МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ И МЛАДИНСКИРАБОТНИЦИ

Листа на одобрени апликации; рок за аплицирање 24 март 2014

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

 

Мобилност на младински работници

Европски волонтерски сервис

Младинска размена

1

2014-1-MK01-KA105-000160

Македонска платформа против сиромаштија

Скопје

18,140.00 €

 

 

2

2014-1-MK01-KA105-000163

Младински иницијативи за дијалог и соработка

Битола

 

 

13,930.00 €

3

2014-1-MK01-KA105-000173

GET INNOVATION

Битола

 

 

16,760.00 €

4

2014-1-MK01-KA105-000177

Младински Совет Прилеп

Прилеп

 

14,350.00 €

 

5

2014-1-MK01-KA105-000179

Регионална Ромска образовна младинска асоцијација- Кратово

Кратово

 

 

16,532.00 €

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1, 2 и 3 - рок за аплицирање 30 април 2014г.

30 октомври 2014г.

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1, 2 и 3 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 - ОБЛАСТ: СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Одобрени:

 

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет

 

1

2014-1-MK01-KA202-000252

СЕПУГС - Арсени Јовков Скопје

Скопје

€95.133,00

         
         

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 - ОБЛАСТ: МЛАДИ

 

Одобрени:

     
         
 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет

 

1

2014-1-MK01-KA205-000288

Центар за меѓукултурен дијалог

Куманово

€45.000,00

         
         

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 3 - Поддршка за реформи на политиките

Одобрени:

     
         
 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет

 

1

2014-1-MK01-КА347-000203

Коалиција СЕГА

Прилеп

€5.480,00

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1 - РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ АПРИЛ 2014

OБЛАСТ: МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ И МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

Одобрени:

 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА

2014-2-MK01-KA105-000218

Младински Совет ова генерација Скопје

СКОПЈЕ

16.830,00 €

 

 

2014-2-MK01-KA105-000242

Здружение за лица со телесен инвалидитет на Тетово и Гостивар- Тетово

Тетово

 

 

14.580,00 €

2014-2-MK01-KA105-000208

Аманет - Добра мисла

Битола

 

 

13.160,00 €

2014-2-MK01-KA105-000226

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

Прилеп

 

20.730,00 €

 

2014-2-MK01-KA105-000210

Формација за развој на иницијативи во културата Скопје

СКОПЈЕ

 

12.950,00 €

 

 

Одобрени проекти од резервна листа за 2014 година во акцијата КА2- Стратешки партнерства

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува резултати од одобрени проекти од резервни листи во рамките на Клучната акција 2 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 – Стратешки партнерства во областа на високото образование

Листа на одобрени проекти од резервна листа; рок за аплицирање 30.04.2014

 

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет - Акција

 

КА203: Стратешки партнерства во областа на високо образование

1

2014-1-MK01-KA203-000275

Институт за бизнис економија

Скопје

€255,255.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 – Стратешки партнерства во областа на образованието за возрасни

Листа на одобрени проекти од резервна листа; рок за аплицирање 30.04.2014

 

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет - Акција

 

КА204: Стратешки партнерства во областа на образованието за возрасни

1

2014-1-MK01-KA204-000246

Центар за обука ЦЕС

Скопје

€84,565.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 2 – Стратешки партнерства во областа на образованието на стручно образование и обука

Листа на одобрени проекти од резервна листа; рок за аплицирање 30.04.2014

 

 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет - Акција

 

КА202: Стратешки партнерства во областа на стручно образование и обука

1

2014-1-MK01-KA202-000280

Фондација агро центар за едукација Скопје

Скопје

€188,673.00

 

 

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување 30 април 2014, подакција КА201 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Резултати за Клучна акција 2 - рок на поднесување за 30 април 2014, подакција КА201 - македонски училишта како партнери во проекти во други земји

Ред. Бр.

Референтен број

Име на институција

Адреса и Место

Одобрен буџет
(во €)

1

2014-1-FR01-KA201-002536_4

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цветан Димов 1, Кавадарци

39,170.00

2

2014-1-BE02-KA201-000460_3

СОУ САМИ ФРАШЕРИ

ЈНА бб, Куманово

40,430.00

3

2014-1-LT01-KA201-000540_2

ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цветан Димов 1, Кавадарци

21,540.00

ВКУПНО

101,140.00

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1 и 3 - рок за аплицирање 01 октомври 2014г.

10 февруари 2015г.

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1 и 3 (рок за аплицирање 01 октомври 2014г.):

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1 - РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 01 октомври 2014

ОБЛАСТ: МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ И МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ (КА105)

Одобрени:

         
             
 

Референтен број

Организација

Град

Одобрен буџет - Акција

 

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ЕВРОПСКИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС  

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

1

2014-3-MK01-KA105-002593

Здружение Младински совет

Босилово

13,888.00 €

 

 

2

2014-3-MK01-KA105-002553

Здружение на млади волонтери пожарникари СФЕРА

Битола

 

2,770.00 €

 

3

2014-3-MK01-KA105-002558

Младински совет

Прилеп

13,006.00 €

 

 

4

2014-3-MK01-KA105-002554

Коалиција на младински организации СЕГА

Прилеп

 

20,730.00 €

 

5

2014-3-MK01-KA105-002594

Подружница на Асоцијацијата на агенции за локална демократија

Скопје

 

13,250.00 €

 

6

2014-3-MK01-KA105-002559

Младински центар РОМА

Куманово

 

10,850.00 €

 

7

2014-3-MK01-KA105-002560

Центар за јавна партиципација

Тетово

 

25,320.00 €

 

             

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 347 - 01 октомври 2014

Одобрени:

       
           
 

Референтен број

Институција

Град

Одобрен буџет

 

1

2014-2-MK01-KA347-002585

Коалиција СЕГА

Прилеп

€6,180.00