Волонтирање во НА

Доколку сте заинтересирани за волонтирање во Националната Агенција, може да се обратите на официјалниот контакт e-mail: info@na.org.mk

Документи во врска со можностите за волонтирање во Националната агенција:

1. Програма за волонтирање во Националната агенција