Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2017 година

16/03/2017год.

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на Јутвики, како и решението бр.18-328/2  од 16.03.2017 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2017 година

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност–( НАЕОПМ) е јавна установа формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование

09.03.2017

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

Повеќе...

Повик за поднесување апликации за учество на контакт семинар во Загреб, Р.Хрватска, организиран од Националната агенција во Хрватска, Словенија и Македонија

Тема на контакт семинарот„Подобрување на видливоста на образованието за возрасни (Making adult education more visible)“

Цел:

- Да се даде можност за наоѓање на европски партнери со слични интереси и да се развијат идеи за нови проекти во Клучна акција 1 во делот на образование на возрасни,

- Да се овозможи поврзување на институциите од областа на  образование на возрасни од различни земји кои вклучуваат и луѓе со помали можности и тоа луѓе со:

- Потешкотии во учењето: рано напуштање на училиштето , нискоквалификувани возрасни,
- Економски пречки: луѓе со низок животен стандард, ниски приходи, приматели на социјална помош, луѓе во долгови или со финансисики проблеми....

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Љубљана, Словенија

Тема/Theme: Меѓународен семинар за интер-секторска соработка во полето на инклузијата „Што е клучно за инклузивноста“ (“Key to inclusion” - International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за презентирање на крос секторски примери на добри практики во кои се вклучени младите на локално и меѓународно ниво,

- Да се истражат факторите за креирање на успешни проекти како на локално, така и на меѓународно ниво со акцент на соработка помеѓу секторите,

Повеќе...

ТАС Настан: Конференција во Бон, Германија

Тема/Theme: Добри практики од Еразмус+: Конференција за дисеминација и импакт во училишниот сектор (Best practice results from Erasmus+: A conference on Dissemination and Impact in the School Sector)

Целта на тренингот:

Да се даде акцент на сите иновативни и успешни проекти во сите активности на Еразмус+ училишно образование: проекти за мобилност во областа на училишното образование , проекти за стратешки партнерства (school-to school) како и партнерства од областа на училишното образование како и Е-Твининг проекти.

Тренинг курсот ќе понуди можност за мрежно поврзување на: селектираните училишта, институциите кои спроведуваат иновативни проекти како и на експертите и сите засегнати страни од ЕУ.

Повеќе...

Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+ KA2 под-акциите

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА201, КА202, KA203,  КА204, КА219 кои ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја КА2 под-акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.

Повеќе...

ТАС Настан: Инклузија на политики за мигранти во младинските платформи

14-19 март 2017 | Молина, Малага, Шпанија

Со вклучување на младите мигранти, претставниците од дијаспората и лица кои се вклучени во младинските организации, овој семинар има за цел споделување дискутирање и елаборирање на специфичните политики за интегрирање на млади мигранти и бегалци во младинските платформи.

Цели:

  • Да се анализираат сличностите и разликите во состојбата на младите мигранти и бегалци во политиката на секоја земја во контекст со правата на младите;
  • Креирање на заедничка стратегија за влијанието на политики за мигранти преку пристапот заснован на правата , при промовирање на  концептот „Права на младите”:
  • Разменување на добри практитки за нови политики во контекст на мигрантите, бегалци, кои се однесуваат на нивното влијание врз популација (млади) од платформите во секоја земја;

Повеќе...

ТАС Настан: "ONE 2 ONE" Тренинг курс за поддржување на учењето лице во лице

28 мај до 3 јуни 2017, Будимпешта, Унгарија

Во неколку делови од Еразмус+ програмата, се бара од младински работници и тренери не само да работат во групи со млади лица туку и да придружуваат индивдуалци преку различни процеси на учење и личен развој.

Иако еден на еден тренингот може да изгледа како очигледна и природна форма на комуникација, многу младински работници сметаат дека им е потребен ваков вид на тренинг се со цел правилно да ги поддржат младите лица преку индивидуален развој и процесот на учење.

Цели на тренингот:

  • Споделување и размена на различни  видови на контексти, ставови и ефекти на учењето во различни средини;
  • Анализа на темите за  "учење";
  • Што подразбира “поддржување на учењето” во контекст еден на еден;

Повеќе...

ТАС Настан: Еразмус+ за бегалци и мигранти во Измир

Тренинг Курс

21-26 мај 2017 / Измир, Турција

Миграцијата е една од главните социјални, економски и политички  прашања на свремените општества и недостатокот на прашањата кои претставуваат потхранување на предизвиците во однос на мигранти и општества домаќини.

Целта на овој тренинг курс е информирање, охрабрување и зајакнување на младинските организации и младинските работници користејќи ја Еразмус+ програмата како алатка со што ќе се дизајнираат активностите и механизмите за поддршка на бегалците и мигрантите.

Повеќе...

ТАС Настан: Тренинг за Влијанието на Младинската работа

Тренинг курс

8-12 Мај 2017 | Тампере, Финска

Главната цел на овој тренинг е да се покаже зошто е важно мерењето на импактот од резултатите на работата на младите и Еразмус+ проектите.

Импактот од тренингот за Младинска работа се фокусира на тоа што всушност влијанието значи. Исто така се дискутира за причинити зашто влијанието треба да биде видливо и на кого треба тоа да се однесува во однос на нашите резултати од еваулацијата. На овој тренинг ќе имате можност да дискутирате за идеите од влијанието, ефективноста, еднаквоста и квалитетот во релација на природата на младинската работа.

Повеќе...