Архива на новости

Април 2013

Став на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во врска со новинарски прашања

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во моментов децентрализирано управува со програмите Доживотно учење и Млади во акција. Ова се програми на Европската Комисија кои тежнеат кон унапредување на процесот на учење и создавање на напредно општество кое ќе биде основа за одржлив економски развој, повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија како и промовирање  на  активното граѓанство на младите луѓе особено на нивното европско граѓанство, развивање  на солидарност  и  промовирање  на  толерантност  помеѓу  младите  луѓе итн...

Повеќе...