Архива на новости

Јули 2016

Повик за контакт семинар во Толедо, Шпанија

Theme/Тема: Recognition and validation in adult education (Признавање и валидација во образование на возрасни)

Целта на тренингот:

Промовирање на предлози за Проекти за мобилност (КА1) или стратешки партнерства (КА2) кои се поврзани со признавање и валидација на вештини во образованието на возрасни.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Палермо, Италија

Theme/Тема:  European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts (Европска соработка за промоција на меѓу-генерациската и меѓу-културната размена во не-формални и формални контаксти)

Целта на тренингот:

Со оглед на тоа дека бројот на мигранти расте во последниве неколку години, се појавува и потребата од помош и поддршка преку индивидуално учење (јазик, основно знаење и вредности на домашните општества) и за социјално учење (зајакнување на интеркултурно разбирање и заедничко почитување). Станува се поитно и поитно да се осигура заедничко разбирање за нови и компилирани предизвици со кои се соочуваме. Сепак, многу е важно да се промовира новата културна парадигма, се со цел да се стимулира позитивното дејство кое има за цел промовирање на активно граѓанство со различни традиции и култури. Смислата да се биде активен граѓанин во мултикултурно и мултиетничко општество е центар на овој семинар кој ќе стимулира заедничка рефлексија на инклузија и информирано граѓанство.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Зандвоорт аан Зее (Zandvoort aan Zee), Холандија

Theme/Тема: Quality assurance in VET through Culture of Quality and Learning (Обезбедување квалитет во стручно образование и обука преку култура на квалитет и учење)

Целта на тренингот:

Осигурувањето на квалитетот е една од петте препораки од Копенхагенскиот процес за ВЕТ во Рига. Холандија и некои други земји работат на иновативни пристапи. Тоа претставува концепт каде културата на квалитетот е клучот за промена во ВЕТ институциите  врз основа  на интеграцијата на четири елементи:

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Малага, Шпанија

Theme/Тема: Equity and Inclusion in School Education (Еднаквост и инклузија во Училишно образование)

Целта на тренингот:

Контакт семинарот е наменет за професионалци во полето на образование (едукатори, наставници, директори, училишни советници и итн.) и претставници на институциите кои се наменети за образование. Ги покануваме учесниците кои се заинтересирани за дизајнирање и имплементирање на методологии за промовирање на инклузивно образование или работа со еднаквост и инклузија кои се справуваат со било која причина која што е опишана во Еразмус+ Програмскиот Водич 2016.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Ерфурт, Германија

Theme/Тема: Contact seminar (TCA) School development in view of inclusion (ТАС Контакт Семинар - Училишен развој во контекст на инклузијата)

Целта на тренингот:

Промовирање на предлози за Проекти за мобилност (КА1) или стратешки партнерства (КА2) кои се поврзани со признавање и валидација на вештини во училишно образование.

Контакт семинарот ќе се реализира во Ерфурт, Германија од 27 до 30 октомври 2016.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Препорачано време на настава во задолжителното образование во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/197_EN_TT_2016_Vignette.jpg

Овој извештај го анализира минималното препорачано време на настава по образовни нивоа и преку четирите клучн предмети (писменост, математика, природни науки и странски јазици) во редовното задолжително образование во 37 европски земји. Податоците се однесуваат на минималните побарувања за задолжителниот наставен план усвоен од надлежните власти на 42 образовни системи во учебната 2015/2016 година.

Извештајов дава компаративен преглед на разликите во времето на настава помеѓу основното и средното образование и ги посочува главните разлики што се случиле од 2010/2011 па до сега. Исто така ги вклучува и националните дијаграми и мапи кои ги прикажуваат податоците на минималното време за настава според земја и предмет. Анализите покажуваат дека годишното време на настава тежнее кон зголемување со промената на обравното ниво, а разликите помеѓу земјите стануваат помалку значајни.

Повеќе...