Вработени

Дарко Димитров
Директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност
darko.dimitrov@na.org.mk
Катерина Станкоска
Раководител на сектор за правни работи
katerina.stankoska@na.org.mk
Снежана Манчева

Раководител на сектор за индивидуални мобилности од областа на
образование, обука и млади
snezana.manceva@na.org.mk

Гоце Величковски
Раководител на Сектор за реализација и координација на европски програми и мрежи
goce.velichkovski@na.org.mk
Лулеса Илјази
 Раководител на сектор за стратешко партнерства од областа на
образованието, обука и млади
lulesa.iljazi@na.org.mk